Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
115. Königin Christina an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Januar 9/19

20
[ 93 ] / 115 /–

21

Königin Christina an Johan Oxenstierna


22
Stockholm 1647 Januar 9/19

35
Vgl. Lundgren S. 268f.; Odhner S. 197 Anm. 4, 218 (217).

23
Kopie: RR fol. 35–35’.

24
Versicherung der königlichen Gunst.

25
Vij hafve, grefve Johan Oxenstierna, fådt Nr. 93, theraf vij, näst then af
26
Eder gjordhe uthförlige relation öfver thet som i fridztractaten opå våre
27
till Eder, särdeles af den 19 septembris [ 19./29. September 1646 ] och den
28
7 novembris [ 7./17. November 1646 ] , gångne ordrer till ofvanskrefvne dato
29
var passerat och then excuse I giöre af Edert thervidh fördhe procedere och
30
consilier, förnimme thet I befahre som hadhe vij fattat om Edert comporte-
31
ment och thervidh fördhe actioner nogon ovillje eller vidrig opinion, effter-

[p. 210] [scan. 266]


1
som the Frantzösiske plenipotentieradhe eij heller hafve thermedh varit till
2
fridz. Såsom vij nu af thette och förre Edre bref till oss medh nåder förspörje
3
Edert försichtige, flitige och alfvarsamme procedere uthi thenne höge och
4
svare commissionen, förrättad af Eder till vår och rijkzens märckelige tjänst
5
och reputation, altså hafve vij i synnerheet ett gott åthnöije öfver thet I nu
6
i desse sidst förslutne monader hafve tracterat och i fridztractaten negotierat,
7
så att I icke behöfve att vara bekymbradhe som drogo vij thertill nogot
8
misshagh heller att tvifle om vår beständige gunst emooth Eder. Vij försij
9
oss ähn ytterligare till Eder att I thenne Eder intention och propos insistere,
10
tagandes i godh acht vår och rijkzens tjänst och dervidh icke låtandes vår
11
och rijkzens respect och högheet falla. Vij tvifle och intet att Eder collega
12
h. Salvius medh Eder till samme scopum cooperandes och alt hvadh skiähl
13
ähr sigh accommoderandes varder.

Dokumente