Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
205. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 April 20/30

[p. 399] [scan. 455]


1
–/ 205 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 April 20/30

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 633–634.

5
Kaiserliche Vorwürfe gegen Schweden. Werben katholischer Reichsstände um Frankreich. Fran-
6
zösich-spanische Verhandlungen. Antifranzösische Äußerungen J. Oxenstiernas.

7
Jag kan icke nogsamt utsäija med hvad förtreet man måtte höra huruledes
8
the kaijserl. till att justificera sig kasta all skullden på cronan Sverige, up-
9
dichtandes därtill allt hvad the kunna, såsom ibland annadt thet att E. Excel.
10
haffva på nytt begärt heela Pomeren och att thet skulle erigeras till ett chur-
11
förstendöme , item att E. Excell. alla undanflychter sökia mäd mera sådant
12
som fålket flatterar sig mäd och omöijeligit ähr att bringa them utaff. Alla
13
synas nu haffva mädynkan med Trautmansdorff och görs han så reen och
14
klar såsom vore han reda canonizerat heelig.

15
Frantzoserna, som härtill haffva varit odieux bland thet catolische partiet,
16
komma nu i credit, och kunna en deel aff catolische gesandterna intet bärga
17
sig att the icke åfftentelig påcka på Frankerijkes bistånd och reunion med
18
catolicis och gloriera sig intet litet däraff, hållandes före likasom rupturen
19
emellan bägges cronorna reda vore för handen. Hvad därunder machineras
20
kunna E. Ex. bättre förstå och penetrera.

21
I dag besöker först d. de Longeville g. aff Trautmansdorff.

22
Mediatores begynna åter liggia Frantzoserna an att driffva dän Spansche
23
tractaten, och i synnerheet sädan the förnummo mons:r Erpeigni

39
d’Herbigny, Henri: Neffe d’Avauxs.
vara i
24
förledne veka med ny ordre ifrå Paris ankommen. Män äffter Galli intet
25
kunde så snart deschifrera och igenomsee sine ordres haffva the 3 dagars
26
dilation begärat, i gemen giffva the före emot en och annan att them ingen
27
ting mera resterar än dän Portugische saken, bliffva dåch däruthi intet
28
trodde.

29
Härtigen aff Longeville och h. d’Avaux, them jag hvarthera särskillt besökt
30
haffver, haffva utaff mig begärat jag ville E. Excell. berätta huruledes them
31
ifrå Hag bliffver berättat att Hållensche gesanterna skole thär haffver bekänt
32
att dän tid the vore i Ossnabr. skulle E. Excell. haffva beklagat sig öffver
33
Frantzosernas conduicte och låtit varna Staterna att the i lika måtto skulle
34
taga sig för them till vara, hvilket uthi Hålland skulle göra stor esclat och
35
lända Frantzoserna och theras saker till stort hinder och praejuditz. För-
36
dänskull the begära att E. Excell. genom residenten h. Spiring ville låta för-
37
klara dän saken och desabusera them som thäruthi kunne fara villa. Thätta
38
jag på theras begäran intet haffver kunnat låta oförmält.

Dokumente