Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
133. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1647 Februar 8/18

[p. 257] [scan. 313]


1
–/ 133 /–

2

Johan Oxenstierna an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 Februar 8/18

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 142–143; Eingangsvermerk Stockholm 1647
5
Februar 25/März 7.

6
Satisfaktionsfrage: Pommersche Zölle; beneficium de non appellando; Abtretung des Erzstifts
7
Bremen und des Stifts Verden cum titulo ducatus; Stadt Bremen; Unterschied der schwedischen und
8
französischen Regelung der Satisfaktionsfrage; Mecklenburg. Gravamina. Amnestie. satisfactio
9
militum. Hessen-Kassel; Pfalz; Württemberg; Baden-Durlach; Stadt Augsburg. Erkrankung
10
Johan Oxenstiernas.

11
Huruvijda vij nu ähr uthi satisfactionspuncten kompne, är E. Kongl. Maij:tt
12
af min collega och migh uthi vår underdånige samptlige rapport ödmjuke-
13
ligen berättat vårdet. Vij hafve hafft temmeligen segt höö att draga, förän
14
vij hafve härtill kunnet komma, och hafver fuller understundom een och
15
annan tvijkat om dät skulle stå at erhålla. Doch ähr lijckväll genom Gudz
16
bijståndh därhän bracht att jagh hoppas E. Kongl. Maij:tt ett allernådigst
17
nöije däraf hafvandes varder. Medh tullarnas behåll uthi Pommeren och
18
beneficio de non appellando sampt erkebiskopsdömmet Brehmen och
19
biskopdömmet Ferden cession cum titulo ducatus

39
Vgl. Lorenz S. 151, 161f.
etc. hafver hållit mechta
20
hårt. I lijka måtto hafver staden Brehmen per expressum velat vara nempt
21
immediata imperii civitas

40
Vgl. Lorenz S. 162, 222–224.
, män man hafver usque ad nauseam drifvit til-
22
bakar . Dee sexhundratuusendt rijckzdahler som dee keijsserlige och hafva
23
låtit fölgja synes och nu kunna komma till pass för allehanda uthgiffter
24
skull.

25
Dät contenterar icke lijtet ständerne i gemeen att E. Kongl. Maij:tt sin
26
satisfaction erhållit hafver medh interessatorum consensu i thet nemesta, ty
27
och att E. Kongl. Maij:tt af rebus imperii et foederatorum ingentingh
28
hafver relascherat till att därmedh få sin satisfaction klar exemplo Gallorum,
29
som intet inbüllade sigh att kunna få Elssas medh mindre dee det skulle
30
köpa och efftergifva så in amnistia som causa Palatina och gravaminibus
31
imperii etc., een hooper och saker som dee nu gerna såge annorledes be-
32
skaffade . Gudh låte alt vara E. Kongl. Maij:tt till nådigst nöije och behagh,
33
här är mycken gledje och blijdskap öfver den punctens accommodement.
34
Ständernes deputerade i Pommeren gifva sigh väll till fredz. Bremenses och
35
Ferdenses varder sigh fuller skickandes.

36
Jagh tvijflar och intet opå att hertigen af Mechelburg sigh och så varder i
37
handelen skickandes som churförsten gjort hafver och heller accepterar
38
primam partem et conditiones dato consensu ähr secundam eodem denegato.

[p. 258] [scan. 314]


1
Dee keijsserlige varda honom, hertigen, jempte skrifvelsse och een express,
2
så mycket honom angår puncterne tillsändandes och hans cathegorische
3
resolution fordrandes. Hvadh nu däropå fölljer lärer tijden.

4
I mårgon (vill Gudh) tages åther gravammina före, dok varder man till-
5
seendes att man dee saker icke aldeles sluter förän man in caeteris, nembligen
6
amnistia och hvadh däraf dependerar, såsom och een hoop particularsaker
7
(som nödvändigt måste afhjelpas) richtigh blifver.

8
Jempte soldatescens contentement (hvilket oss nu är den svåreste puncten),
9
landgreffvinnans, Pfaltische, Würtenbergische, Baden Durlakische, Auss-
10
purgs stads och slijke saker varde vij medh all ijffver drijfvandes, så att vij
11
hoppes E. Kongl. Maij:tt skall draga låfvet ifrån denne tractaten att hafva
12
regie et vere heroice förfechtat och uthfört sin och dee evangelisches saak
13
tam armis quam tractatu.

14
Migh är een stoor vedervärtigheet att jagh (medh ödmjuk reverens att sägia)
15
för een defluxion på mit vänstra knä intet kan komma att gå uth och nego-
16
tiera som dät sigh borde. Män så skall lijkväl ingen tingh försummas dagh
17
eller natt, som till värketz maturation kan tjena. Och hoppas jagh vist medh
18
näste påst att få materia om dee andre saker något vijdlyfftigare E. Kongl.
19
Maij:tt i underdånigheet att berätta.

Dokumente