Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
132. Rosenhane an Königin Christina Münster 1647 Februar 7/17

16
–/ 132 /–

17

Rosenhane an Königin Christina


18
Münster 1647 Februar 7/17

19
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 1245–1245’.

20
Bitte um persönliche Order für den Fall des Friedensschlusses.

21
Ich war etwa einen Monat bei den Gesandten in Osnabrück und bin nyligen därifrån
22
hijtt igänkommen. Befinner här vara heellt stilla värk och ingen ting aff
23
värde långan tid föregångit. Och äfftersom E. K. M:tz och cronans eens-
24
kijllte satisfaktion så lyckeligen och väl ähr affhandlad och adjousterat,
25
hvaröffver E. K. M:t jag underdånigst och aff hjärtat gratulerar, och fredz-
26
slutet därpå förmodeligen måtte föllja, äfftersom parterna däröffver daglig
27
ähre i action och Frantzösche såväll som the andre gesandterna på thänne
28
orten så snart freden bliffver slutin och underskriffven härifrån upryckia
29
hvar och en på sin ort sig att begiffva, ty beder jag underdånigst ödmjuklig
30
E. K. M:t nådigst täckes sig förklara om E. K. M:tz nådige villje och
31
befallning ähr att jag här längre och intill däss ratificationen ankommer
32
skall förtöffva äller om E. K. M:t nådigst täckes förlåffva att jag, så snart
33
Frantzösche gesanterna upryckia, måtte sammaledes begiffva mig härifrå
34
och heem till fäderneslandet igän förfoga; hvilketdär jag förnimmandes
35
varder skall jag äffter E. K. M:tz befallning och till E. K. M:tz tjänst mig
36
alltid hörsamligen skicka.

Dokumente