Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
198. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 April 16/26

[p. 392] [scan. 448]


1
–/ 198 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 April 16/26

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 629.

5
Trauttmansdorff nach Osnabrück zurückgekehrt; Gerüchte um dessen Abreise. Werben der katho-
6
lischen Stände um Frankreich.

7
Greffven aff Trautmansdorff kom i går k. 12 hijtt, inhämtad utom staden
8
aff greffven v. Nassau, och bleff i går aff Spansche gesandterna besökt; låtne
9
utsprida att han med snaresta vill hädan åt Wien och att i Ossnabr. ähr allt
10
desperat värk och att the Svänska ingen fred begära.

11
Här berättas och att catolische ständerna skulle haffva skriffvit till Franke-
12
rike , remonstrerandes huru cronan Sverige vill vända thätta kriget till ett
13
religionskrig och fördänskull begära att Frankerike intet ville bifalla Sverige
14
däruthi äller längre continuera kriget mäd oss, äffter och alliencen därpå
15
intet ähr funderat, uthan Frankerike haffver gjordt dän till fyllest ity att
16
Sverige haffver sin satisfaction richtigt mäd mera sådant som uthan tviffvel
17
ähr E. Excell. bättre vitterligit, och sådant förslag ifrå Ossnabr. synes vara
18
kommet, suggererat catolicis utaff d’Avaux själlff.

Dokumente