Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
234. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Mai 29/Juni 8

13
[ 219 ] / 234 /–

14

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


15
Stockholm 1647 Mai 29/Juni 8

27
Vgl. Odhner S. 238; Lundgren S. 284 Anm. 14.

16
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 382–382’ = Druckvorlage; Ein-
17
gangsvermerk
Münster 1647 Juni 15/25. Druck: Gjörwell S. 395–396.

18
Kritik der Königin Christina an Johan Oxenstierna. Privata.

19
Ditt enskylte paquet till drotningen à cachet volant haf:r jag öpnett,
20
breffvedt genomläsedt, förseglet och öf:rantvarda lathedt. Huru ded ähr
21
uptagett veet jag ähnnu icke för visso, men haf:r funnett ded för min person
22
heelt väl och modeste schreffdt medh alvar och ad rem. Vill och förmodha
23
at ded icke skall vara uthan effect. Breffvedt som Dig var tilschreffvedt
24
haf:r intet lijtet turberat mig; och haf:r jag däröf:r varit den 25 huius
25
[ 25. Mai/4. Juni ] i taal medh Hennes M:tt.

30
Vgl. Lundgren S. 284; Odhner S. 238.
Ded gör mig ondt, och troor

[p. 441] [scan. 497]


1
at om ded intet vore schreffvedt, då skulle ded nu till eventyrs holles inne
2
medh. Man söker at excuserat, och vill man föregiffva ded vara allenast
3
en varning. Men orden finnes ljuse och klare. Ehuru ded ähr, så ståår ded
4
så och sjuder. För min person skall jag näst Gudh intet finnas uthan reso-
5
lution . Och tvijfflar intet at Du äst bono animo och intet lather falla däraff
6
för referentis falskheet sku dh. Bona tandem causa triumphat, och et gott
7
samvett ähr et dageligt gestebudh.

8
Jag skulle fuller något particularius schriffva Dig till, men eftersom jag
9
sjelff icke rätt aldeles veet huru alt här vill gåå, ty nödgas jag dette ährendes
10
underrettelse att upskjuta till näste postdag.

11
Privata

Dokumente