Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
204. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 April 19/29

[p. 398] [scan. 454]


1
–/ 204 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 April 19/29

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 668–668’; Eingangsvermerk Stockholm 1647
5
Mai 14/24.

6
Schwedisches IP den Kaiserlichen übergeben. Rückreise Trauttmansdorffs nach Münster. Fünf
7
Beratungen mit Lamberg, Volmar und Krane über das IP. Die Verhandlungen scheinen sich dem
8
Ende zuzuneigen.

9
Vij andtvardade den 14 huius [ 14./24. April ] instrumentum pacis åth them
10
keijsl:e

36
Vgl. Meiern IV S. 487–489 , 490–493 (Extract des königlichen Schwedischen instru-
37
menti soviel die iura statuum betrifft); Odhner S. 230f.
, mäst på ständernes tillskyndan att hålla grefven af Trautmanss-
11
dorff här qvar. The Beyerske vinlade sigh och nogh at öfvertalan till at
12
töfva här något längre, men samma dagen, strax efter han fick samma in-
13
strument , högg han sin koos och hafver här och i Munster uthspridt att vij
14
inthet hade någon intention att göra fridh, alldenstundh vij inthet remittera,
15
uthan blifva alt framgynt styfva.

16
Efftermiddagen på samma den 14 [ 14./24. April ], sedan Trautmanssdorff
17
var borta, vore hans colleger, grefven af Lamberg, Vollmar och Crane,
18
hoos oss, eendtskyllandes grefvens hastige reesa och ombytte resolution.
19
Han hade sedt af instrumento at ther funnes än månge saker ogjorde. Effter
20
the behöfde tijdh och något föreföll i Munster, så ville han thet förrätta och
21
hade lembnat them alle 3 här till att göra hvadh som skee kunde till fridens
22
befordringh.

23
Till then ända togo vij strax för oss vårt instrument at adjusterat, hafvandes
24
alt sedan hållit med them keijsl:e theröfver 5 conferencier, två hoos oss
25
och så månge hoos them, jämväll een i d’Avauxes logemente. Hvadh theri
26
är passerat och sjelfva instrumentet hoppas vij få sända härnäst. Thet som
27
difficulteras i rikzsakerne hafva vij på the keijsl:es invilljande i dag stält till
28
ständerne, att the må sjelfva säija sin meeningh therom och vällja uth thet
29
som the inthet kunde släppa .

30
Vij befinna sakerne i thet lagh och alle therhän disponerade att the synes
31
hvälffva till sluth. Thet vore therföre mächtog gott att Ershein vore här
32
eller kunde snart komma. Vij hafva i vårt instrumento mält allena prae-
33
liminariter om militiens contentement. Sjelfva quantum och modum spara
34
vij till hans ankompst. The keijsl:e, Beyerske och Hessiske vella alla vara
35
under quantumet som häreffter skall bevilljas för soldatescan.

Dokumente