Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
193. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 April 10/20

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 April 10/20

4
Kopie: RR fol. 827’–828. Konzept: Kungliga Koncepter .

5
Bevorstehende Abreise Erskeins. Bayrisch-schwedischer Waffenstillstand.

6
Bezug auf Nr. 178 ( mit knapper Inhaltsangabe ) und Verweis auf vorhergehende
7
Ordern. Och hafve vij nu här gifvit Erskein sin affordningh uthur cantzeliet,
8
att han i öfvermorgen kan reesa och oförsummat begifva sigh till Eder och
9
ther vår instruction, theri vår meningh, consilium och resolution öfver
10
soldatescans contentement ähr författat. Och efftersom vij förnimme att
11
feltmarskalcken her Wrangell hafver låtit sluta stilleståndet medh Beyer-
12
fursten och stodh tå saken på bägges ratification, särdeles på Beyerns bevill-
13
ningh till Yberlingens och Memmingens inrymmellse och öfverantvarningh
14
i vår fältmarskalckens hender, så förmode vij och medh nästa post therom
15
vissheet och vele Eder vijdare tillskrifva vår lägenheet på posten hvadh
16
nödigt ähr, efftersom den saken skall uthan tvifvell gifva någre fleere och
17
andre consilier.

Dokumente