Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
90. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 Dezember 19/29

25
–/ 90 /–

26

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


27
Stockholm 1646 Dezember 19/29

38
Vgl. Lundgren S. 267 Anm. 2.

28
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 330–334’ = Druckvorlage; Eingangs-
29
vermerk
Osnabrück 1647 Januar 5115. Druck: Gjörwell S. 334–340.

30
Locus et modus tractandi. J. Oxenstiernas Satisfaktionsvorstellungen. Pommernfrage. Gravamina.
31
Interessen der Stadt Magdeburg und Kbevenhüllers. Privata.

[p. 157] [scan. 213]


1
Till svar på Din schrijffvelse aff den 30 passato [ 30. November/10. Dezember ]
2
tjänar Dig dette in publicis, at oss här haf:r hugnedt rem fuisse in integro
3
och därhen stelt genom Kong. M:tz inkompne schrijffvelse aff den 7 novemb.
4
[ 17. November ]. Nähr jag öf:rväger saken och den procedendi modum som
5
jag esomoftast haf:r fördt och driffvet mine commissioner igenom med kan
6
jag fuller finna någre feel, men vetandes ded intet ståå hoos Dig att emen-
7
derat och mig bådhe för vägens longheett och tijdens förändring, sosom
8
och för andra orsaker dem jag och moste förtige, icke kunde någott göra
9
därtill, ty haf:r jag eij heller velett heller konett bothat, uthan most lathe
10
gååedt som ded gåår. Doch kan jag ded väl seija ingen haffva behagatt att
11
tractaten ähr dragen till Munster, och mindre att man så vijdha haf:r för-
12
lupett sig. En partt haffva väl velet excuserat men ingen gillat.

13
Dine consilia at beholla hela Pomern cum consensu electoris eller att få
14
Slesien aff Keijsaren eller flere stiffter hade fuller varit de besthe förslag.
15
Och må jag bekenne att där jag hadhe anten varit för aff Dig påminder
16
därome eller och sjelff kommet ded ihug, skulle ded intet för de skääl Du
17
införer varitt bleffvet förgäted. Och hadhe fuller tjänt att Du och Din
18
collega hadhe sådant in loci considererat och tijdhen och consilierne beque-
19
mat , alldenstundh I väl hadhe konet göra Kong. M:tz condicionem melio-
20
rem men icke deteriorem. Men efter jag veet huru sakerne stå, moste ded
21
och cum aliis erroribus passera. Jag vill nu hoppas at I drijffva saken igenom
22
med chronones satisfaction på ded slaget som skedt ähr, och må jag ded
23
frijt seija, heller beholla hela Pomern uthan churfurstens samptycke på
24
Keijsarens och interessenternes guarantie ähn halffva och Stetin etc. medh
25
churfurstens consens. Eljest haf:r Du Dig at försäkra at här ingen förandring
26
skeer i den fattade resolution såframpt jag icke emot mitt veett falleras.

27
Sedhan I medh vederparten Eder kone haffva fördragett öf:r chronans
28
satisfaction så och soldatescans contentament, då finner jag synnerligen
29
nödigt att I medh stoortt iffver vinläggia Eder att arbeta på stendernes
30
gravaminum affhjelpande, så mykedt mehra som jag väl veta dem att för-
31
lathas aff androm. Förgät icke att adsistera Magdeburger stadh till sin ful-
32
komlige frijheet

35
Vgl. [ Nr. 89 ] .
, och sådante mott dens uthskickedhe contestera. Kom ihug
33
såvijda Du kant öf:vsten her Kevenhyller

36
Khevenhüller (Khevenhiller), Paul, Frhr. v.: * 23. 4. 1593 Schloß Wernberg in Kärnten, † 9. 12.
37
1655 Stockholm; Khevenhüller war zunächst in kaiserlichem Dienst, trat dann in schwedischen
38
Dienst über und wurde 1632 Oberst der Kavallerie, 1645 wurde K. als schwedischer Adliger
39
naturalisiert, 1647 wurde er Freiherr, 1648 Hofmarschall der Königinwitwe Maria Eleonora
40
und Statthalter zu Wollin. Vgl. Elgenstierna IV S. 122–124; SMK IV S. 232f.;
41
Lorentzen S. 16f.; IPO IV, 45.
så och Fürstenheuser och flere.

34
Privata.

Dokumente