Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
167. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 März 9/19

[p. 337] [scan. 393]


1
–/ 167 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 März 9/19

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 567–568 = Druckvorlage.
5
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 433 = Beilage F zu Nr. 173.

6
Spanisch-französische Verhandlungen. Verstimmung Longuevilles über schwedische Haltung gegen-
7
über Bayern und Wartenberg.

8
Sädan som the Spansche i förledne lögdags

32
6./16. März.
hade öffvergiffva låtit härtigen
9
aff Longeville theras svar och replica particulariter på hvar punct aff Frant-
10
zösche satisfactionen och bemällte härtig därutaff befan att the expresse
11
haffva exciperat Porto Longone och Piombino ifrå the orter som Frankerike
12
bliffver cederat och att the icke häller villja tala om Portugal, ty haffver han
13
i söndags

33
7./17. März.
genom Pau

34
Adriaan Pauw: * 1. 11. 1585 Amsterdam, † 21. 2. 1653; Deputierter von Holland und West-
35
friesland . Vgl. Aa 9. Teil S. 41; ADB XXV S. 301f .
låtit restituera Spanierna samma sitt svar igän mäd
14
förmälan att äffter han befinner att hvad the dän ena dagen låffva the dän
15
andra dagen taga igän och alltså intet annadt än mocquera sig mäd honom,
16
ty kan han på sådant sätt intet tractera mäd them, uthan thär the icke ville
17
gå på annadt sätt, vore bätter att man heelt låte bliffvat och låtet komma på
18
en annan tid och ort. Huru nu Spanierna sig därpå förklara få vij förnimma.

19
Mäd d. de Longeville haffver jag nyligen intet talat, dåch förnummit aff
20
andra att han gör sig mycket otålig öffver thet E. Excell. intet så villja favori-
21
sera Bäyerförsten och Frantz Willhellm som the, Galli, gärna ville. S:t Ro-
22
main föriffrades mächta däröffver senast jag talte mäd honom och påckade
23
på att the hällre ville döö och förgås förän the skulle släppa Ossnabr. Jag
24
gaff honom därpå hvad därtill hörde, män thet ähr sådant fålk som intet låter
25
rätta sig. Frantz Welhelms partie sprida ut likasom tractaten vore slitin och
26
att omöijeligit vore någon fred bliffva aff.

Dokumente