Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
212. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Mai 1/11

4
[ 197 ] / 212 / [ 224 ]

5

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


6
Stockholm 1647 Mai 1/11

7
Kopie: RR fol. 1033–1033’.

8
Order betr. Bm. Osnabrück.

9
Vij hafve i förgår på ordinarie posten bekommit Nr. 197 och deraf ibland
10
annat sedt huruledes the evangeliske ständerne läggie sigh sjelfve i vägen,
11
inclinerandes mästedeels till stifftets Osnabrugs cession i dhe påviskes
12
våldh, men Magdeburg och Brunsvigh sättjandes sigh theremoth, ther-
13
igenom och så obeständigh resolution fienden tager occasion att medh sine
14
desseiner trängia igenom.

15
Vij måste bekänne thet voro mächtog väll att stiffterne, och särdeles Osna-
16
brugg , motte blifva hoos the evangeliske ständerne, och derföre, ther the
17
sjelfve bestå theropå, thå vele vij att I them theruthinnan icke mindre än
18
andre saker adsistere; men blifve I af them theruthinnan förlåtne, såsom thet
19
vill falla oss i längden besvärligit och vij icke uthan skuldh af fridens drögz-
20
måhl skole kunne erhållat, så äre I och nogsampt endskyllade när I på sid-
21
stonne hjelpa denne saken af som ständerne sjelfve thet finna gott, enkan-
22
nerligen unne vij gärna dem som något igenom satisfactionspuncten miste
23
deres contentement, men ther ständerne sjelfve inthet vela hjelpa Eder och
24
dem interesserade, tå måste den saken stå sin kast.

Dokumente