Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
95. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Dezember 22/1647 Januar 1

7
–/ 95 /–

8

Rosenhane an Johan Oxenstierna


9
Münster 1646 Dezember 22/1647 Januar 1

10
Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 509–510 = Druckvorlage. Kopie: DG, A I 1,
11
Legat . [ 5 ] fol. 1172 = Beilage C zu Nr. 101.

12
Kurbrandenburgische Resolution auf die schwedischen Forderungen. Pommersche Festungen.

13
Mons:r S:t Romain, som i lögdags kom tilbaka ifrån Hålland

32
19./29. Dezember 1646; vgl. im übrigen [ Anm. 1 S. 123 ] .
, berättade
14
mig i går att ehuru väll han hade användt all flijtt att bringa någon bättre
15
resolution ifrå churförsten aff Brandeburg, så haffver han dåch intet mera
16
kunnat ärhålla än thet att han hade giffvit håppning till cession aff För-
17
pomeren , män däremot heelt utslagit att han något skulle cedera utaff
18
Hinderpomeren, lika hvad conditioner honom kunde offereras. Att H. M:t
19
skulle resolvera till att behålla alltihopa hans bevillning föruthan, haffver
20
han intet stort låtit skräckia sig utaff, emädan han däremot haffver fört them
21
till sinnes att H. M:t på sådant fall näpplig skulle desarmera och per conse-
22
quens ike häller Käijsaren, alltså haffver han väll kunnat märkia att ingen
23
frid bliffver aff, mäd mindre alla interessati ähre tillfredz. Dässlikest berät-
24
tade han huru churförsten lystrar äffter thet nya förslagit och vänter huru
25
thet vill affgå.

26
Här taalas och om att några fasta orter i Pomeren skulle bliffva hooss cronan,
27
dåch att guarnisonen tillika dependerar aff churförsten. Huru thärmed vidare
28
må vara beskaffvet kan jagh intet veeta.

29
I dag hålles här nyåhrs högtid och förefaller intet. I thänna vekan bliffver
30
väll intet aff the kaijserl. resa. H. d’Avaux häijes och ärna sig till Oss:nab
31
tillika med caesareani.

Dokumente