Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
73. Gyldenklou an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 Dezember 5/15

29
–/ 73 /–

30

Gyldenklou an Johan Oxenstierna


31
Stockholm 1646 Dezember 5/15

32
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 951; Eingangsvermerk Osnabrück 1646
33
Dezember 22/1647 Januar 1.

34
Privata. Pommernfrage. Amnestie. Grafschaft Schaumburg.

35
Privata.

36
Publica rörer jagh inthet uthförligen, effter the äre begrepne i K. M:tz
37
bref

38
Vgl. [ Nr. 71 ] .
, och opfylle Hans Ex:ce her rijkzcantzleren hvadh theri kan feela till

[p. 121] [scan. 177]


1
förklaring. Heele Förpomern, Rygen, Wollin, Stettin, Dam, Golnou, och
2
altså alle 3 uthlopen

37
Gemeint sind wohl Peene, Swine und Dievenow.
och alle landen vidh och kringh Friskehafvet, väl
3
förståendes derunder serdeles hvadh öster om är beläget, på det hvarken
4
churfursten eller Pohlen framdeles skulle kunne lägga der nogre skantzar
5
och förhindra fahrten opp och nide på Oderen, moste åthminstonne till-
6
accorderes chronan (efter Kong. M:tz ordre) medh churf:s consens. Kunde
7
och Colbatzer ampt heelt eller halfft thertill erholles, thet voro itt lucrum;
8
äfvenså Gartz och hvadh mehra ähr på vestre sijdan om Oderen. Och
9
tycker migh af discurserne at ifall det skulle alt för svårt falla till få heele
10
landet intill Oderen, skulle thet vara bättre heller cedere Grifenhagen och
11
Wildenbruck ähn man skulle låte fahra thet som ligger på Förpomerske
12
sijdan om Oderen. Dogh äre och krafftige rationes, som militare, pro Grifen-
13
hagen etc., serdeles at thet voro gott hafva een foot på östre sijdan om
14
Oderen opp om Stettin, lijkasom niden före alt inn i saltsjön öster om
15
Friskehafvet, i hvilket fall Odern icke kan accepteres pro termino och
16
skilnadh emillen oss och churfursten, uthan gåå consilia och resolutiones
17
therhän att〈rätt〉de förre stycken för all tingh moste tillaccorderes chronan
18
landet ifrån Dam öster om Friskehafvet alt nidh i Store Hafvet. Men aldra-
19
höchst sijr man här at man får heele Pomern beholle medh imperatoris et
20
imperii consensu et manutentione, etiam invito electore. Jagh må bekänne
21
at när man vill gå tillbakar in maium och septembrem

38
Vgl. APW [ II C 2 Nr. 192 ] .

39
Die Instruktion vom 30. Mai/9. Juni ( [ Nr. 124 ] ) enthält keine Konzessionen; in [ Nr. 119 ] wird
40
wohl ein Nachgeben nicht ausgeschlossen, doch wird darin auf [ Nr. 124 ] verwiesen.
, hafve E. Ex. ordre
22
till cedere Stettin och Dam sampt hvadh mehra är öster om Friskehafvet.

23
Men när man åter går till iulium et novembrem , äre the förra amplieradhe.

24
Och endogh thet gifver een ovissheet för E. Ex. att holla sigh vidh, så
25
kenna E. Ex. lijkväl stijlum et consuetudinem, at thet icke må synes så
26
undersambt.

27
För 8 dagar skrefz och fuller E. Exc. till

42
Vgl. [ Nr. 62 ] .
om dhe på Keijsarens sijda tempore
28
belli betjentes restitution i deres förre frijheet och rätt i godz, at E. Ex.
29
hade kunnat icke så simp [e]lt thill theres restitution förstå, men om thet skal
30
blijfva een generalis amnistia och restitutio omnium tam sago quam toga in
31
servientium, hvadh hjelpa fast Gustav

43
Nicht ermittelt.
och flere sådanne slemme karlar
32
eller deras erfvingar skole restitueres i theres förrige rätt förrähn fridhen
33
skulle theropå stöta sigh; thet kan dogh elljest post pacem medh dem
34
finnes rådh.

35
Elljest är fögha taalt om grefveskapet Schaumburg, therom E. Ex. tillskrefz
36
för ohngefehr 5 vickur sedan

44
Vgl. [ Nr. 10 ] .
, och det mehrendels för den orsaken skuld

[p. 122] [scan. 178]


1
at man är mehr intent på Pomern, Wismar etc., item på Brehmen och
2
Verden, hvilke om dhe kunne nåås iure ducali, kan till äfventyrs Schaumbg
3
ersättes genom chlostrens transition i värdzlige godz.

4
Herhemme står alt väl och sakerne i förre lagh. Hvadh bref E. Ex. hafver
5
skickadt mig till handa, slutne i mi〈n〉e bref, the äre alle väl bestälte till her
6
rxcantz:s Ex:s och l’Aigner.

Dokumente