Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
236. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Münster 1647 Mai 30/Juni 9

17
–/ 236 /–

18

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


19
Münster 1647 Mai 30/Juni 9

35
Vgl. Odhner S. 240.

20
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 945–946; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Juni
21
17/27.

22
Erskeins Ankunft. Unzufriedenheit mit der Instruktion betr. satisfactio militum. Reise der
23
Gesandten nach Münster und Erskeins zu Königsmarck. Stillstand der spanisch-französischen
24
Verhandlungen. Französisch-kaiserliche Verhandlungen. Satisfactio militum. PS: Gft. Delmen-
25
horst .

26
Dagen efter sedan Nr. 231 sändes ifrå Ossnabrugge, kom h:r Ershein och
27
brachte med sigh Eders Kongl:e Maij:tts nådigste breef och instruction
28
om soldatescans conten ement . Nu hade vij fuller gärna sedt att determina-
29
tionen af sjelfva quan umet hade uthan vijdare remission till feldtmarskal-
30
ken och armeen theruthi varit uthtryckt och nämbt, alldenstundh tractaten,
31
ehuru noga och knapt vij effter sakernes art och andre beskaffenheeter then
32
eene och andre punchten hafve menagerat, nu är temmeligen framskuten
33
och synes gå närmare och närmare åth ändan, sökiandes både the keijsl:e

[p. 443] [scan. 499]


1
och ständernes gessandter på alle görlige sätt och vägar at erhålla friden,
2
som thet uthaf våre tillförende heemskickade underdånigste breef och
3
bijfogade acter är att see och förnimma.

4
Vij hade och då, när h:r Ershein kom, hållit oss i någre dagar färdige at reesa
5
hijt öfver och här, efter plägat communication och rådh med legatione
6
Gallica om Ossnabruggiske tractatens förlop och thet som än vore till at
7
göra, än vijdare fullföllja handlingen med the keijsl:e therpå thesse och
8
ständernes gessandter väntade och dageligen örkiade. Vidh så fatte saker,
9
ther h:r Ersheins reesa till armeen så förvägen som feldtmarskalkens be-
10
kände förfall syntes blifva långsam och vij inthet annars kunde troo än att
11
the keijsl:e och ständerne skulle här i Munster uthan någon vijdare tidz-
12
spillo villja hafva een viss resolution af oss om militiens förnöijelsse, på-
13
minte vij oss Eders Kongl:e Maij:tts nådigste resolution, som finnes in
14
postscripto af itt breef, daterat Stockholm den 17 passato [ 17./27. April ],
15
och öfverlade thetta ärendet med meer bem:e h:e Ershein, förmåendes
16
jämpte honom öffvercommissarien Brandt (som då var i Ossnabrugge och
17
nu är här att bijvista then tractaten som the Churcöllniske och Hessen-
18
Casselske skulle företaga om quarteren) at göra häruthi itt förslagh. Thet-
19
samma fogas nu här hoos under lit. A

41
Fehlt.
. Therpå rychte jagh, Johan Oxen-
20
stierna , den 28 huius [ 28. Mai/7. Juni ] hijt öfver och jagh, Salvius, i går
21
effter, sedan jagh hade talt med Ershein om penningebeställningen. Ershein
22
är reester till general Königzmark, som är engagerat medh Furstenou.

23
Hvadh han, Königzmark, än vijdare hafver svarat oss om samme beläg-
24
ringh och the invändningar som the keijsl:e hafva hoos oss hafft theremot
25
thet finnes under lit. B

42
Fehlt.
.

26
Sedan vij drogo från Ossnabrugge hijt öfver äre the keijsl:e, grefven af
27
Lamberg och Crane, jämväll mäst alla gesandter som ther pläga vijstas
28
komne effter oss. M〈a〉n hafver fuller här visiterat och unfåt visiter af någre,
29
men föga annat gjordt än i slijka fall vahnlige complimenter.

30
Tractaten emellan Frankrijke och Spagnien står stilla. Spagnierne synes
31
blifva dryga på sigh sedan the hafva fåt Armentiers bort och theraf hopp
32
at hämpta mehr öhrter igen.

33
Huru the Frantzöska vella skicka sigh i tractaten med the keijsl:e, få vij
34
frambätre see, hälst sedan the hafva fåt information af oss om Ossnabrug-
35
giske negotiationen, hvadh theri är gjordt och ogjordt. The keijsl:e och
36
een part af ständerne hafva then meeningen om them at the inthet hafva
37
stoor hugh till sluthet. Somblige äre i then opinionen at the skole sökia
38
till att oppehållat något, åtminstone till thess the see sitt ram med then
39
Spagniske tractaten. Tijden lärer alt uthreeda.

[p. 444] [scan. 500]


1
Vij velie nu afsee hvadh sigh göra låther, eenkannerligen om vij med maneer
2
kunna vinna så mycken tijdh at h:r Ershein kan komma op till feldtmar-
3
skalken och vij bekomma svar therifrå, förän vij definitive uthlåtha oss om
4
quanto. Vij äre i then meeningen at then listan som nu lägges under lit. C

30
Fehlt.

5
skulle först kunna gifvas åth ständerne at höra hvadh the skola villja ärna
6
åth hvarthera af them som ther äre optecknade. Ershein kommer på Ossna-
7
brugge tilbakar och kanskee tager sin väg härigenom till armeen; hvar och
8
icke, så lärer eentera af oss sökia occasion at än få tala medh honom.

9
PS:

10
Oss blifver berättat at grefven aff Dellmenhorst skall vara dödh blefven och
11
at stifftet Bremen skall hafva någon praetension på grefskapet, om hvilket
12
vij oss vijdare villja informera

31
Vgl. Lorenz S. 150, 218.

32
Zum Hg. von Delmenhorst vgl. [ Nr. 255 ] und [ Anm. 1 S. 466 ] .
.

Dokumente