Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
219. Johan Oxenstierna an Königin Christina [Osnabrück] 1647 Mai 10/20

2

Johan Oxenstierna an Königin Christina


3
[Osnabrück] 1647 Mai 10/20

4
Kopie: UB Uppsala , Palmsköldska Samlingen 370, S. 541–544 = Druckvorlage; UB
5
Uppsala , Collection Norden , fol. 48–49; UB Uppsala , E 398.

6
Zurückweisung der Vorwürfe Königin Christinas. Demissionsangebot.

7
E. K. M:t hafver nådigst behagat att skrifva ett handbref af den 10 aprilis
8
[ 10./20. April ] till h. Salvium och mig och deruthinnan uthtryckt sin
9
kongl. ijfver till en säker och honorabel freed medh alfvarlig befaldning
10
att vij ju för all ting skole drifva värket medh flijt till ända och så laga att
11
det icke måtte komma till ruptur, så kärt oss är att undvijka E. K. M:tz
12
högsta onåder, och att när Esken kommer, så skole vij uthan någon för-
13
summelse drijfvat igenom och icke mehra solcka dhermedh som härtill
14
skedt är.

15
Jag måste bekenna att förbem:te breefz innehåld mig ganska högt hafver
16
gått till sinnes, icke kunnandes befinna hvadan dhe beskyllningar som deri
17
finnas måge herröra. Men för serdeles skääl vill jag hafva stält saaken till
18
Gudh och tijden som alt uppar, han skall väll vijsa hvem E. K. M:t tillfälle
19
gifvit sådant att skrifva. Om E. K. M:t behagar oss gifva instruction och
20
ordres allernådigst att efftertenckia hoppas jag vist intet af mig vara begån-
21
git vid tractaten som skall medh skääl kunna kallas solckerij eller oförnuftige
22
procedeurer, skall och gerna om så fordras giöra E. K. M:t derföre reeda.

23
Jagh hadhe långe sedan för mine åtskillige particulieröfvervägende och
24
affairers skuld gärna sökt att få dimission ifrån denne långe och mödosamme
25
handell, men som jag alltijdh hafver lefvat i den gode förhoppning vij skulle
26
snart kunna medh foog och gått maneer komma till ändskap, så hafver jag
27
med den begäran återhållit hoos E. K. M:t. Nu alldenstund mig tyckes
28
E. K. M:t till min negotiation något misshag drager, så ställer till E. K.
29
M:tz allernådigste behag i underdånigheet att disponera om min person
30
som E. K. M:t kan behaga, om min ringa person kan E. K. M:t intet
31
mycket vara att giöra. Jag vill och skall beflijta mig effter min skyldigheet att
32
arbeta på värketz afhjelpende så mycket möijeligit är och förvänter E. K.
33
M:t allernådigste förordning medh all hörsam respect. Men den mig detta
34
förbemelte E. K. M:tz bref hafver bracht till väga skall (om jag och han
35
lefver) stå mig derföre till svars. Jag är öfverbödig som elljest min plicht
36
fordrar att tjena E. K. M:t troligen och redeligen, och det är Gudh mitt
37
vittne till att jag den intentionen och scopum hafver att min saak hoos E. K.
38
M:t villja justificera, imedlertijdh E. K. M:t det hoos sig annorledes inter-

[p. 420] [scan. 476]


1
preterar giör mig hjerteligen ondt och kan mig i denna verlden intet högre
2
bekymmer påkomma, vill altihopp befalla Gudh, han skall med mig väl
3
giörat.

4
Nr. 219 findet sich nicht unter den Schreiben in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]; stattdessen enthält ein
5
Blatt zwischen fol. 845 und 846 den Vermerk: Desse bijlagor höre till grefs Johan Oxen-
6
stiernas bref af then 10 maij 1647. Sjelve brefvet behöll H. K. M. hos sigh sjelff.

7
Der unter Nr. 220 wiedergegebene Bericht befindet sich unter den genannten Beilagen. Er ist gleich-
8
sam die das persönliche Schreiben Nr. 219 begleitende wöchentliche Relation.

Dokumente