Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
38. Salvius an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 14/24

[p. 63] [scan. 119]


1
–/ 38 /–

2

Salvius an Johan Oxenstierna


3
Münster 1646 November 14/24

4
Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 1000.

5
Kritik an J. Oxenstierna. Abreise geplant.

6
Ändoch thet var emellan E. Exc., migh och Fransoserne aftalt at ther E. E.
7
icke kumme öffverens medh Brandenburgicis, så ville E. Exc. anten sjelf
8
komma hijt eller ju all sijn meening til migh öffverskrifva, på thet man
9
kunde en gång göra ända på saken, lijkväl medan jagh seer E. E. såvida
10
hafve ändrat sijn meening och nu förholler migh sitt sentiment, ja så gatt
11
som protesterar i brefvet til h. Rosenhane, så vil jagh alt släppa handelöss
12
och så snart mina hästar ahnkomme reesa tilbakes. Går alt väl, så hafver thet
13
inthet på sigh, går thet illa, så vil jagh vara äntskylladh. E. Exc. behöfver
14
inthet fruchta at jagh tracterar här stora saker, amnestian, terminus grava-
15
minum , causa Palatina vijsas migh vara medh E. Exc. afhandlade longe-
16
sedan . Jagh hafver två gånger hört på Trautmansdorffs och Dumbshiers

30
i. e. Thumbshirn.

17
conference om bonis ecclesiasticis, men theri är inthet slutet, uthan allenast
18
sonderat hvart intentionen å begge sidhor ville gå.

Dokumente