Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
13. Salvius an Johan Oxenstierna Münster 1646 Oktober 25/November 4

6
–/ 13 / [ 16 ]

7

Salvius an Johan Oxenstierna


8
Münster 1646 Oktober 25/November 4

9
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B II, E 1000 = Druckvorlage; Eingangsvermerk
10
Osnabrück 1646 Oktober 26/November 5. Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 761–761’ =
11
Beilage zu Nr. 15.

12
Diverse Visiten. Gesprächsthemen in Münster: Pommern; französisch-spanische, niederländisch-
13
spanische Verhandlungen. Portugal. Hessen-Kassel. Baden-Durlach. Polen.

14
I går gjordes migh strachs hvar efter annan fem visiter af S:t Romain

31
Saint Romain, Melchior de Harod de Senevas, Marquis de: Französischer Resident in Münster
32
1643–1648. Vgl. APW [ III D 1 S. 346 ] .
,
15
legatione Gallica, Cesareana, Lusitanica, Hassiaca.

16
Hoos Gallos entskyllade jagh först E. Exc. förblifvande i Ossnabrugge til
17
thes medh Brandenburgicis försöktes en accord öfver Pommern, 2) badh
18
them nu poussera churfursten til at accommodera sigh Kon. M:t och
19
Sveriges chrona, 3) at the ville både sjelfva och genom Holländerne således
20
dispensera theres Spanske tractat at den Spanische machten icke kumme oss
21
på halsen i Tyskland; 4) offerade migh til conference medh them öffver the
22
andra puncterne i instrumento pacis, praeparatorie, til thes E. Exc. vorde
23
hijtkommandes.

24
Thet första approberade the; thet andra lofvade the fermement vela göra,
25
ärnandes uthsända S:t Romain så snart churfursten kummer närmare hijt,
26
på hvilket fall her Rosenhane hade ock ärnat ryckia uth til churfursten.
27
Men på timan låta the hiesige Brandenburgische

33
Johann Portmann und Dr. Johann Fromhold; vgl. Breucker S. 12 Anm. 2.
34
Zu J. Portmann vgl. APW [ II C 2 S. 388 Anm. 2 ] .

35
J. Fromhold: * 1602, † 1653; Hof- und Kammergerichtsrat, Geheimer Rat (1./11. Mai 1648),
36
Kanzler des Fürstentums Halberstadt (1650). Vgl. APW [ II C 2 S. 93 Anm. 4 ] ; UuA IV
37
S. 349.
avisere oss at churfursten
28
lågh i förledne natt i Rheden, kommer inthet på Tellich, uthan varde i til-
29
kommande natt liggiande i Soest, een daghreesa hädan. Ther thet continue-
30
rar , troor jagh näpligen at nogon sändes, uthan allenast skrifves til högb:te

[p. 22] [scan. 78]


1
churfurste. 3) Ville Galli göra sitt bästa theruthi. The bekände nu uthtrycke-
2
ligen at både the och Batavi vore nu så när richtge at the kunna hvar dagh
3
tillijka sluta medh Spagnien. Formam ratificationis (et quidem de praesenti,
4
NB!) hade Holländerne allorede

28
Vgl. Dickmann S. 263f.
; men Galli ville urgera at dette vårt tridje
5
postulatum motte ännu pro conditione medh införas, klagade hårt på Hol-
6
länderne at the mächtog pressa them til fridz. 4) Ville the medh migh con-
7
ferera om, men alra först hafva vår satisfactionspuncten.

8
Caesareani hade alloreda sändt och skrifvit til churfursten om Pommern,
9
hoppades vij hade nu extrema mandata, bode oss fortsättia friden offereran-
10
des facilitirung.

11
Lusitani klagade at Galli gå så frigide om medh theras saak, bode oss
12
erfriska them och sjelfve göra thet bästa.

13
Hassi recommenderade landgrefvinnans interesse, item Durlacensis sitt.

14
Flere visiter hafver jagh än icke undfått. Vänter i morgon och öffvermorgon
15
Venetum

29
Contarini, Alvise: † 1653, Vermittler in Münster. Vgl. APW [ II C 2 S. 8 Anm. 1 ] ; Tourtual
30
S. 14–16, 19, 22, 25f.
, Batavos , Bavaros

32
G. Christoph v. Haslang und Johann Adolf Krebs.

33
Haslang, Georg Christoph von H. zu Hohenkammer: Geheimer Rat, Hofmarschall, Kämmerer
34
und Pfleger zu Pfaffenhofen, bayrischer Gesandter bei den Westfälischen Friedensverhandlungen.
35
Vgl. Egloffstein S. 9 und passim; Riezler S. 16, 592f.

36
Krebs, Johann Adolf, Dr. iur.: bayrischer Hofrat, Gesandter beim Westfälischen Friedens-
37
kongreß . Vgl. Egloffstein S. 9 und passim; Riezler S. 16, 592f.
, Hispanos etc.

16
Sequentia e variis discursibus notavi: 1) at alla råda oss vara tilfridz medh
17
Förpommern, 2) at om vij ingalunda skulle få beholla Stetin (thet mächtog
18
ligger Churbrandeburg på hjertat), då hafver varit på talet at i thet stället
19
gifva chronan ett ahnsehnliget stycket peningar, 3) at Danus föreslår Batavis
20
medel til at hindra thet Sverige icke må få Pommern, 4) at Roncalius

39
Roncalli, Claudio: polnischer Gesandter; Domherr des Bms Ermland.
och
21
Cracow

40
Krockow (Krakau), Matthias von: polnischer Resident in Münster und Osnabrück 1645–1647.
här säija Polen ingalunda vela lijda at Sveriges chrona skall få
22
Hinderpommern, men Förpommern skulle the väl lijda, 5) at kungen i
23
Polen

41
Wladyslaw IV. Sigismund, Kg. von Polen: * 9. 5. 1595, † 19. 5. 1648, folgt 1632. Vgl.
42
Czapliński ; Rhode S. 271; APW [ II C 2 S. 98 Anm. 1 ] ; Isenburg I T. 86.
skal trachta efter en evigh fridh medh Sverige, villjande renunciera
24
all praetension, om han finge för sitt hus ett stycke af Lifland eller Pommern,
25
och at han bedher Franckrijke strachs efter denne tractaten om mediation.

26
Hvadh mehra förefaller, berättar jagh efter handen. Jagh hafver än ingen
27
revisite gjordt.

Dokumente