Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
222. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Mai 11/21

26
–/ 222 /–

27

Rosenhane an Johan Oxenstierna


28
Münster 1647 Mai 11/21

29
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 646.

30
Ungewißheit über Johan Oxenstiernas Vorhaben, nach Münster zu reisen. Französisch-spanische
31
Verhandlungen.

[p. 423] [scan. 479]


1
Äffter thet affsked E. Excell. gaff mig vid affresan från Ossnabr. haffver jag
2
i dag förväntat E. Excell. hijtt äller och som E. Excell. låffvade att bliffva
3
förstendigat om någon förandring vore infallen, män sädan bägges påsterna
4
ähre inkomne och jag intet förnummit och intet svar kunnat giffva käijserl.
5
och Frantzösche gesandterna, som thäräffter haffva frågat, ähr mig aff andra
6
berättat att E. Excell. med resan alldeles skulle haffva inställt. Om så ähr
7
veet jag intet.

8
Spansche gesandterna undvijka tractaten hvad the kunna och haffva några
9
gånger affslagit mediatores. Peñeranda haffver taget sitt quarter i ett adelz-
10
manshuuss ut på landet. Sammaledes drog d. de Longeville i dag ut på sitt
11
huuss. Armentiers

29
Armentières, Stadt in den spanischen Niederlanden nordwestlich Lille und südlich Ypern.
säijes vara intaget aff Spanierna.

Dokumente