Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
214. Königin Christina an C. G. Wrangel Stockholm 1647 Mai 1/11

13
–/ 214 /–

14

Königin Christina an C. G. Wrangel


15
Stockholm 1647 Mai 1/11

16
Kopie: RR fol. 1035’–1036’.

17
Waffenstillstand mit Bayern; keine Verhandlungen mit den Kaiserlichen in Ulm. Militaria.

18
Vij hafve på denne sidst ankombne posten fådt tvenne Eder bref, det förre
19
utur Nordlingen den 29 martii [ 29. März/8. April ] och det andre uthur
20
Kitzingen den 3 aprilis [ 3./13. April ], her feltmarskalck, af hvilcke vij sij
21
hvadh på slutet stillestånd medh Beyern var till det dato passerat, enkanner-
22
ligen att och Yberlingen är Eder inrymbt; såsom vij nu gärna sij then saken
23
medh Beyern hafva nådt sin richtigheet och vele hvadh slutet är på vår
24
sijda hålla och känna godt, altså vele vij och förmoda att det blifver hollet
25
på andra sijdan. Men såsom ingen kan sigh aldeles theroppå förlåta förän
26
medh fulkomblige ratification blifver richtigt, så måste I och på alle fall
27
hafva ett öga deropå och nyttiat så gott sigh göra låter. Generalmajoren
28
Douglas vele vij förvänta och medh honom tilbakar vår ratification på
29
stilleståndet försända.

30
Sedan sij vij och af Edert bref hvadh discurser then keijserlige ministren
31
doctor Gebhard icke allenast medh Snoilsky, uthan och medh Eder sjelfve
32
hafver fördt öfver en particularafhandling medh Keijsaren, gifvandes ther-
33
till icke allenast anledning, uthan och alt gott hop till få önskelige conditio-
34
ner . Nu effter vij få [stå] i fullkomblig tractat medh Keijsaren och hans

[p. 414] [scan. 470]


1
adhaerenter i Osnabrugg och Munster och denne friden måste vara almän
2
och angå icke allenast Keijsaren uthan och ständerne i Romerske rijket, så
3
hålle vij före att vara bäst thet alle fridztractater tijt remitteres och therföre,
4
när han eller andre keijserlige ministri sådant hoos Eder anbringe, må I
5
fuller höra dem, men föreskydde defectum mandati och förvijsa dem från
6
Eder till Osnabrug; uthi lijka motto, aldenstund vij befinne ett armistitium
7
medh Keijsaren ingalunda vara de tempore nu sedan Beyern är appaitrat
8
och dragen ifrån honom, therföre måste I Eder icke inlåta medh them keijser-
9
lige theröfver i någon tractat, men undvijke och them, som om sjelfve fredz-
10
tractaten nu härofvantill förmältes.

11
Gute Wünsche für die bevorstehenden militärischen Aktionen.

Dokumente