Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
304. Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 August 23/September 2

3
–/ 304 /–

4

Salvius an Königin Christina


5
Osnabrück 1647 August 23/September 2

6
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . fol. 198–198’; Eingangsvermerk Stockholm
7
1647 September 9/19.

8
Servient zurückerwartet. Subsidien. Stillstand der Friedensverhandlungen. Niederländische Ge-
9
sandte in Münster eingetroffen, drängen Frankreich zum Friedensschluß mit Spanien. Satisfactio
10
militum; Gesandte der Stände warten auf Weisung. Aufkündigung des Waffenstillstandes durch
11
Kurköln. Militaria: Königsmarck; Weimarer Truppen; schwedische Erfolge.

12
Om peningestaten här uthe hoos migh berättade jagh underdånigst vidh
13
sidsta post .

14
I dag väntes graff Servient hijt. Jagh hoppas at han bringer medh sigh
15
vechselen på subsidierne. Hvadh the förslåendes varde, vijser sidst insände
16
balance. Medh honom varde vij alt öffverläggiande huru fridztractaten skal
17
nu å begge örter ahngås. Tractatum står här nu stilla. Caesareani hafva än
18
inge ny ordre frå Kaijsaren sedan Trautmansdorf bortreeste. Om erflanden
19
quoad religionem et restitutionem bonorum ante bellum Svecicum con-
20
fiscatorum vänte the eij heller nogon bättre ordre.

21
Trautmansdorf är den 6 aug. kommen til Kaijsaren i Pilsen.

22
Holländerne äre nu komne til Mönster, drifva hårt på at the ock Franckrike
23
må snart sluta friden medh Spagnien. The catholische ständer drifva thet-
24
samma , på thet Spagniern må sedan assistera them och Kaijsaren. Vij vele
25
arbeta therpå, om möijeligit kan vara, at den Tyske friden motte slutas
26
tillijka medh den Spaniska. Så blefve thet re et verbis en universalfridh och
27
ingendera finge dechargera sigh på den andra.

28
Ständerne apprehendera högt the 200 tunnor guld, som för E. K. M:ts
29
soldatesca begäres, hafva alla refererat til sina principaler, vänte än mäst på
30
ordre. När den kommer, varde the delibererandes och utan tvifvel myket
31
aftingande.

32
Interim sättes kriget fort. Churcöln hafver opsagt neutraliteten. Hans
33
raijson såväl som landgrefvinnans och Konigsmarcks svar finns i parcquet-
34
tet . Königsmarck hafver nu medh Gallorum villja fått 2000 brave Weima-
35
riske ryttare; ärnar nogot folck lämbna hoos landgrefvinnan i Westphalen
36
och går medh thet måste op till hufvudarmeen.

37
Wrangel soll einen Erfolg über die kaiserliche Armee errungen haben.

Dokumente