Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
331. Königin Christina an Salvius Stockholm 1647 September 25/Oktober 5

5
[ 314 ] / 331 /–

6

Königin Christina an Salvius


7
Stockholm 1647 September 25/Oktober 5

8
Kopie: RR fol. 2047’–2048’.

9
Oldenburger Weserzoll. Auszahlungen von Pensionen und Assignationen. Wunsch der Stadt Ham-
10
burg , Schweden die erzstiftischen Rechte auf das Stift Hamburg abzukaufen. Subsidien.

11
Bezug auf Nr. 331 mit knapper Inhaltsangabe.

12
Vij kunne väl tänckia att Keijsaren och störste delen af the catholiske stän-
13
derne skole stå på deres opsättningar, serdeles om erflenderne, och ther
14
bredevidh kaste sine ögon på denne c[a]mpagniens uthgång then vij medh
15
Gudz hjelp hoppas skole väl uthslå och aflöpa.

16
Den Oldenburgiske Wesertollen tycker och oss vara bäst att then ophäfves,
17
bättre expedient skall man theri neppligen kunna finna.

18
Det hafver och sine gode skähl att I låte pensionariorum och andres assigna-
19
tioner på Eder gångne och gifne hvijla till des nästkommande vinter-
20
subsidierne falla, på det I deste bettre må kunna secundera felttmarschalken
21
och armeen sampt (serdeles ther hända skulle att I hädan ifrån ingen synner-
22
ligh adsistens i penningemedell skulle hafva till förvänta, effter vij här medh
23
månge och svåre uthgiffter till krigzofficerere och Pomerske sampt Mechlen-
24
burgische guarnisonerne myckit blifva graverade) underhålla ambassadan
25
och crediten icke vacillere.

26
Anlangande eljest thet I uthi Edert breff till secreteraren Gyllenklou

39
Nicht ermittelt
begäre
27
att blifva underrättade om vår mening öfver staden Hamburgs postulato
28
att få afköpa för femtijo tusende rd:r den rättigheet vij å ertzstifftet Breh-
29
mens vägnar hafve på någre pertinentier, hoff och huus ther i staden, så på-
30
minne vij oss väl hvadh I samptligen uthi Nr. 293 månde oss therom till-
31
skrifva och vij uthur Upsala Eder förtrösta om vår förklaring theropå; och
32
måste fuller bekänna att vij till solagement och understödh af Eder svåre
33
uthgiffter till kriget och armeen väl kunde then tilbudne posten (then vij
34
och fuller tro staden skulle förhöija) behöfve, men efter vij icke rätteligen
35
vete huru högt sigh detta vårt interesse sträcker och om icke mehra är thet
36
staden innehafver än des deputerade för Eder hafver refererat och oss uthi
37
ber:de Edert breff communicerat, derföre begäre vij af Eder nådeligen I,
38
hafvande godh vetenskap om stifftiske sakerne, vele therom än vijdare och

[p. 605] [scan. 661]


1
nogare förfahra, och therhoos, såsom the in loco af våre tjenare kan uthur
2
archivis opsökes, så hafve vij och nu befallat vår cantzler och rådh i Stade
3
att the häruthinnanväl och noga inquirera och gifva så Eder som oss therom
4
ett pertinent beskedh och information

33
Vgl. Lorenz S. 215f.
.

5
Vij skrefve och Eder samptligen till vidh sidste posten att I ville förhöra som
6
icke Franckrijke vore att disponera till duplationen af subsidierne; vore
7
det till erhålla, såge vij ganska gärna att det måtte begynnes nu i vinter,
8
aldenstundh Franckrijke nu subtraherar oss sin vapn i Tyskland; men skulle
9
the thertill ingalunda vele förstå, tå vore en saak att the förklarade och obli-
10
gerade sigh till continuationen af subsidiernes erlägning effter friden på
11
någre åhr tillgörande; men ville the till thet förre första, såge vij det aldra-
12
helst I göre theruthinnan Edher möijeligste flijt.

Dokumente