Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
203. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 April 17/27

16
–/ 203 /–

17

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


18
Stockholm 1647 April 17/27

19
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 374–374’ = Druckvorlage; Ein-
20
gangsvermerk
[ Osnabrück ] 1647 Mai 24/Juni 3. Druck: Gjörwell S. 387–388.

21
Gesandschaft Erskeins.

22
Du kommer dig väl ihug att Kong. M:tz vår allernådigste drotning haf:r
23
för någon tijdh sedhan schreffvedt Dig och Din collega till at vele sendha
24
och committera h. Esken at resa emellen Eder och armeen till att befordra
25
den punct om soldatescans contentament, ty efter ingen fredh kan skee och
26
holles, med mindre soldatescan fåår sitt skälige contentament, Hennes Kong.
27
M:t och haf:r däruthinnan sit stora interesse; och lijkväl däremott sådant
28
moste till possibilitet dirigeras, hvarföre ähr syntes högnödigt att haffva
29
en vedh handen som soldatescans desideria Eder och stenderne kan före-
30
draga och desses verff däremott sökia hoos armeen rett att insinuera och
31
dem till moderata consilia dirigera och öf:rtala. Jag tvijfflar intet om hans
32
dexteritet och flijt och recommendera Dig hans person och negotiation
33
eftersom han till Dig haf:r tesgmonierat ett specielt förtroende, hvarföre
34
jag intet tvijfflar at Du häruthinnan medh honom confidenter omgåås och
35
saken på ded besthe befordrar och des action understödjer, at han må för-
36
nimma min recommendation att haffva varit honom till godho och Kong.
37
M:tz så och ded gemene väsendz tjänst må blijffva promoverat.

Dokumente