Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
315. Biörenklou an Königin Christina Osnabrück 1647 September 6/16

14
–/ 315 /–

15

Biörenklou an Königin Christina


16
Osnabrück 1647 September 6/16

17
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 401–403’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Sep-
18
tember
23/Oktober 3.

19
Abwesenheit Johan Oxenstiernas. Stillstand der Verhandlungen. Unterrichtung der evangelischen
20
Stände über collatio proiectorum. Böhmische Exulanten. Satisfactio militum. Gravamina. Bayri-
21
scher und Kölner Waffenstillstand. Volmars Haltung zu den gravamina. Militaria.

22
E. Kongl. Maij:tt skrijfva begge plenipotentiarii inthet tillijka härifrån
23
till med denne posten, effter greff Oxenstiernas excell:tz ähr den 2 huius
24
[ 2./12. September ] härifrån reest att föllja sahl. grefvinnans lijk till vägz in
25
moot Weseren. Vij väntan innan 6 eller 7 dagar tillbakar igen.

26
Tractaten ähr här i det stånd som han var för 8 dagar sedan. Det ähr i någre
27
her plenipotentiariernes underdånigste relationer effter handen mält att här
28
hafver hålletz een collatio proiectorum, vårt och det käijserliges. Ständerne,
29
som nu liggia stilla och gierna vele vetta hvad som ähr förefallet helst i
30
rijkzsakerne, hafva begiärat communication deraf och i går bekommit een
31
sådan som lit. A inneholler. Deraf ähr att see det the käiserlige antingen alle
32
ihoop, hafvandes opsät att afsee tijden och denna campagnen, eller Crane
33
med sin tvijkachtige och seene conduite föra åther een hoop saker till dis-
34
pute , som långe sedan ähre förlijkte.

35
Hvad anlanger Behmiske exulanterne och erfflenderne, så ähr här een
36
exulant för någre månader kommin, hvilken begiärade att hans committen-
37
ters interesse måtte uthi tractaten så infattas som lit. B innehåller . Å E. K.

[p. 579] [scan. 635]


1
M:tz sijda hafver man fuller vijst dem kaijserlige detta opsattet och repre-
2
senterat hvadh skääl och orsaker man billigt hafver att taga sig exulum saak
3
an, men de hafva intet [och] fått copia deraf, uthan saken blifver så hållen,
4
till dess man fåår see hvartuth det vill hvelfva såväl i fältet som enkannerlig
5
med soldatesquens contentement. Den puncten ähr intet ähn kommin ad
6
deliberandum. Directorium Moguntinum, som regeras af de käijserlige och
7
Spangske, håller dermed inne. Imedlertijd underlåta de inthet att effter sin
8
vava och intention beskrifva beskaffenhet af sjelve postulato.

9
Catholici status deliberera ähnnu i Munster öfver puncto gravaminum.
10
Effter de ähre af 3 hopar, nembligen Austriaci, Bavarici, och indifferentes
11
(desse ähre Saltzburg, Würtzburg, Bamberg, Costnitz

43
Bm. Konstanz.
och någre andre,
12
som så kallas af evangelicis, effter de vela conservera religion- och profan-
13
friden och in consultationibus publicis lådz see på harmoniam imperii), så
14
går det långsampt och hvar hålles tillbakar af sitt particularinteresse. Au-
15
striacorum intention och actioner ähre väl bekiände. Sedan E. K. M:tt för-
16
medelst sin segersamme vapn hafver brutit ett slijkt förehafvande, hafve
17
de på een tijd tesmognerat hug och lust till förlijkning. Bavarici, effter
18
Bavarus intet var ähn viss på den Pfaltziske saken och han kunde med sijne
19
medel och macht sustinera Käijsaren, hafver hindrat tractatum gravaminum
20
på alle sätt. När Bavarus slöt armistitium och separerade sig ifrån Käijsaren
21
finge Austriaci och indifferentes bättre praetext och föllo i förledne martio
22
och de effterföljande månaderne med all macht på tractaten. När vij in junio
23
komme till Munster och käijserlige projectet der i ljuset stelte de käijserlige
24
sig emot de evangeliske, som ville de alt hvad här var afftalt oryggeligen
25
hålla, men hoos de catholiske qvidde de öfver Beyern att han hade med
26
armistitio förlåtit och strandsatt Käijsaren, arbetandes imedlertijd deroppe
27
i rijket att debauchera Beyerns armee och här på tractaten att, om det förre
28
skulle slå feelt, genom de andre catholiskes interposition reuniera Beyern.
29
Och effter elector Coloniensis, eller meere till seijandes capitula i hans
30
stiffter, tyckte att de blefve alt för hårt tracterade af Hessen Cassel delss med
31
ett oföränderligit contributionsquanto, deels med postulato satisfactionis,
32
biskopen af Ossnabrug mijste och sijn brödkorg neder i E. K. M:tz quar-
33
teer och detta stifftet, ty var Austriacis lätt att öfvertala desse för nä〈r〉 lede-
34
moter af Bavari anhang till att blifva i vapnen, effter de ändå inthet trodde
35
att E. K. M:ttz ratification skulle föllja uhr Sverige och fördenskull B[a]-
36
varus vijst vare att bringa till språngz. Vijd så fattade consiliis hörde man i
37
Munster, nu hoos Jesuit[er], nu i munkeklösterne, att de uthan sky och
38
respect på käijserlige smädde på tractatum gravaminum, så att man väl
39
kunde märckia det grefven af Trautma[ns]dorff conniverade därtill och
40
lembnade till tijden, om d[är] något bettre skulle kunna erholla. Nu låter
41
fuller Bavarus tala högt pro religione catholica som lit. C det och uthvijser.
42
Men hans gesanter i Mönster skulle hafva försäkrat dem Zelliske

44
Dr. Heinrich Langenbeck.
, som i går

[p. 580] [scan. 636]


1
kom derifrån, det churfursten numeera som een gammall herre och haf-
2
vandes fått sitt contentement inthet träder till Käijsaren ifrån chronorn[a],
3
uthan täncker nu så småningom stilla sakerne som ähn kunne vara öfrige,
4
brukandes dertill hoos Käijsaren och dem som med honom hålla deels hoot,
5
deels andre tjenlige medel. Om det må vara een effect af samma contestation,
6
att de catholiske nu skole begynna sachta sig och Volmar seijes ärna sig
7
hijt till att hjelpa till slut, det står till tijden. Det ähr sant att catholici hafva
8
hafft före een deputation hijt öffer till de evangeliske att bjuda dem tractaten
9
igen, villjandes förskjuta de käijserliges negotiation. Men nu skall Volmar
10
hafva sagt att så snart caesareani få sin hufvdresolution uthi denna saken,
11
vele de oachtat catholicorum inspråk gå fort, kunnandes nu vijsa dem med
12
protocollen att de catholici hafva hafft vettskap af altsammans som ähr
13
tracterat.

14
Die Hauptarmee soll in der Oberpfalz auf die Truppen, die Generalmajor Hammer-
15
stein heranführt, warten. Königsmarck soll Wiedenbrück zerstört haben und sich
16
auf dem Marsch zur Ems befinden. Lamboy soll in Richtung Meppen ziehen und
17
über die Ems zu kommen versuchen.


18
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 7 ]:


19
A: 404–406’ Differentia proiectorum Caesarei et Suecici in eorum collatione per domi-
20
num Crane et dominum Salvium in Augusto 1647 notatae

21
B: 407–408 Vorschlag böhmischer Exulanten in puncto amnestiae, restitutionis et iustitiae,
22
religionis et autonomiae

23
C: 409–410 Kf. von Bayern an den Kaiser. 1647 Juli 6; vgl. Meiern V, S. 31 [ Auszug ]

24
D: 411 Königsmarck an Johan Oxenstierna. Hauptquartier Neuhaus bei Paderborn [ Schloß
25
Neuhaus bei Paderborn ] 1647 September 3/13

26
412–415, 452–455’ Kf. von Bayern an Hg. Ulrich von Württemberg

44
Ulrich, Hg. von Württemberg: * 15. 5. 1617 Stuttgart, † 4. 12. 1671 Stuttgart; 1644 Ritt-
45
meister in kurbayrischem Dienst, 1645 Oberst, 1647 Generalwachtmeister. Vgl. ADB XXXIX
S. 243f .
. München 1647 August 5

27
416–416’ Schreiben Blanckenforts. Yßne [ wohl Isny ] 1647 August 21

28
417 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ] .K [ öln ] 1647 September 8

29
418–422’ Avise

30
423–425’ Bericht aus Osnabrück. 1647 September 2/12

31
426 Avise

32
427–427’ Offener Brief Ks. Ferdinands III. [ betr. neue Verbindung mit dem Kf. von Bayern ].
33
Pilsen 1647 September 7

34
428–435 Avise

35
435–436 Kf. von Bayern an den Magistrat von Memmingen. München 1647 September 19

36
436–436’ Generalwachtmeister de la Pierre

47
La Pierre (Lapierre), bayrischer Generalwachtmeister; vgl. Riezler S. 635.
an den schwedischen Kommandanten zu Mem-
37
mingen

48
Sigmund Przimsky; vgl. Riezler S. 653.
. o. O., o. D.

38
437 Schreiben des Rittmeisters Hans Georg Keller. Landshut 1647 September 8/18

39
438–440 Avise

40
441 Axel Oxenstierna an Gyldenklou [ betr. Weiterleitung zweier Briefe aus der Pfalz ]
41
[ Ausfertigung ]. Rinkesta 1647 August 28/September 7

42
442–444 fehlt

43
445 Avise

[p. 581] [scan. 637]


1
446–448 Lgfin. von Hessen-Kassel an den Kf. von Köln [ betr. Aufkündigung des Waffenstill-
2
standes
]. Kassel 1647 August 17/27; vgl. Meiern V, S. 42f.

3
449–450 Kf. von Köln an die Lgfin. von Hessen-Kassel. Bonn 1647 August 15; vgl. Meiern
4
V, S. 40f.

5
450–451’ Kf. von Köln an C. G. Wrangel resp. Königsmarck. Bonn 1647 August 15; vgl.
6
Meiern V, S. 39f.

7
456–456’ Kf. von Bayern an C. G. Wrangel. München 1647 Juli 18; vgl. Meiern V, S. 28

8
457–458 Johann Kütner an C. G. Wrangel. o. O. 1647 Juli 9, betr. Affaire de Werth; vgl.
9
Meiern V, S. 24–26

10
459–460’ Avise

11
461–463’ Continuatio protocolli, Osnabrück 3./13. Mai–5./15. Mai

12
464–467 Avise

13
468–469’ Extractus protocolli uber das von Churbeyern den 2ten May abgangenes
14
schreiben, zu Münster gehalten pleno catholicorum

Dokumente