Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
61. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 November 28/Dezember 8

16
–/ 61 /–

17

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


18
Stockholm 1646 November 28/Dezember 8

19
Kopie: RR fol. 2194–2194’.

20
Interessen der Stände des Hochstifts Osnabrück.

21
Efftersom vij sij af förlåppet medh tractaterne thet iblandh någre andre
22
seijcken [saken], som vij till vår och chronones satisfaction haffve låtit
23
begära, stifftet Ossnabrugk näppligen skall kunna nåås, men moste cederas;
24
hvarföre och såsom thet eo casu faller till biskopen Frantz Willhellm och
25
denne besårgeligen schall understå sigh till gravera stifftiske ständerne och
26
invåhnerne anten i deras andelige och religions eller andre deras verdzlige
27
frijheter, thet skeer och af hvarjehanda praetext, såsom föreskyttat iure
28
reformandi eller landzfurstl. öfverhetz rätt, alltså och emedan stifftet, men
29
eenkannerligen staden Ossnabrugk, haff:r den tijden uthöfver den hafver
30
varit under oss och chronan

35
Vgl. Stüve .
comporterat sigh oförvijteligen och vij förden-
31
skuldh gerna skulle sij och önska them medh flere ständer och invåhnare
32
vedh een godh, säker och dem tilldrägeligh stat och tillståndh, ty hafve vij
33
icke velat förbijgåå, medh minder vij Edher thenne theras saak och åliggi-

[p. 100] [scan. 156]


1
andhe interesse i bästa motton recommendera medh dem nådige tillförsicht
2
och befallningh thet I göre Eder möjeligeste flijt att stifftzständerne, och
3
serdeles staden, bliffver till fredztractaten förvahrat, så att dee till deras
4
religion och annan rättmätigen tillstående rättigheet icke blifva effter fridz-
5
slutet eller framdeles af denne förbe:te eller andre biskopar graverade,
6
hvillket vij Eder till effterrättellse i den saken icke ville förhålla.

Dokumente