Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
25. Salvius an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 1/11

2

Salvius an Johan Oxenstierna


3
Münster 1646 November 1/11

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B II, E 1000 = Druckvorlage; Kopie: DG, A I 1 ,
5
Legat . [ 5 ] fol. 811 = Beilage C zu Nr. 27.

6
J. Oxenstiernas Anwesenheit in Münster erwünscht. Problematik von Partikularverhandlungen
7
mit Brandenburg. Druck auf Brandenburg. Rückstand Schwedens bei den Friedensverhandlungen.

8
Jagh seer af Nr. 22 hvadh thes betänckiande är at ännu icke komma hijt.
9
Theremot holla här alle man rådeligast at E. Exc. ju förr ju hellre täcktes
10
hijtkomma, vist meenandes at vij inthet fundament hafva til at sättia på
11
Churbrandenburg particulartractat, ehvadh han consenterar eller icke til vårt
12
postulatum. Consenterar han icke, så är inthet annat medel än general-
13
tractaten , men ther han än consenterar, så moste doch generaltractaten
14
〈bjudat〉, och lärer han obligera oss til sådane conditioner som blifva
15
opracticerlige at erholla. Här kan E. Exc. äfvensåväl tractera medh the
16
Churbrandenburgische som ther. The äre alla sechs conjunctim et divisim
17
fullmächtigade. Här rådes at vij skole säija churfursten si consenserit in
18
Pomeraniam anteriorem cum Stetino, Wollino, Gartz, Cammino nos restitu-
19
turos caetaera omnia; sin dissenserit nos totam Pomeraniam retenturos ope
20
totius imperii. Icke at vij detta sidsta alt vele beholla (oahnsedt Galli och
21
caesareani synes thet inthet stort afrådha), uthan pro cuneo til at erholla
22
thet första. Ställer altså i E. Exc. gottfinnande om icke bäst vore at E. Exc.
23
kommer hijt eller, ther E. Exc. ju längre töfvar ther, om icke E. Exc. täckes
24
säija migh huruvijda jagh skal här proponera den saken om Pommern, efter
25
alla urgera ett skriftligit upsatt på satisfactionspuncten. Nu äre här alla
26
prompti at göra oss alt möijeligit contentement. Gudh förbjude at nogon
27
elack tijdende kumme från armeen, så skulle oss imputeras at vij hade
28
negligerat vårt rätta tempo.

29
Hvadh elljest här är observerat, uthvijser mijn relation á cachet volant.

Dokumente