Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
87. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Dezember 17/27

15
–/ 87 /–

16

Rosenhane an Johan Oxenstierna


17
Münster 1646 Dezember 17/27

18
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 501–502.

19
Servients Reise in die Niederlande. Schreiben J. Oxenstiernas an Trauttmansdorf.

20
H. Serviens resa åt Holland som någon tid haffver varit på taal ähr i dag
21
fortgången

36
Anlaß der Reise waren französisch-niederländische Spannungen infolge des bevorstehenden spanisch-
37
niederländischen Friedensschlusses; vgl. Dickmann S. 440–442.
. Jag hade i går gärna velat besökia honom, män ifrå mårgonen
22
till qvällen fans han intet hemma; i dag bittida sände han en sin gentil-
23
homme hijtt att notificera sin affreesa med änskyllar att tiden intet tillräkte
24
att han själlff kunde komma hijtt. Att han mäd thetsamma skulle reesa till
25
Frankerike låtas hans fålk intet veta utaff. Han föregiffver älljest att han
26
cronan Sverige till tjänst förnämbligen skall sökia till att disponera chur-
27
försten aff Brandeburg till billigheet, item att han därhooss skulle göra
28
richtigt med Staterna om theras nya förbund och ligue guarandie, hvilken
29
b:t Stater intet villja förstå vidare än hvad Niderlanden vidkommer, om
30
där och fördänskull någon ruptur skulle komma; män älljest i gemeen hålles
31
därföre att hans förnämste dessein skall vara att bringa Staterna till conti-
32
nuation aff kriget äller och att sondera Staterna huru the ville comportera
33
sig om Frankerike bliffver med Spanien i kriget allena. Huru thätta egente-
34
ligen ähr, kan jag intet vidare ärfara, äffter the hållet mächta hemligit.

35
Gestern habe ich Trauttmansdorff E. Ex. Schreiben zugesandt.

Dokumente