Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
160. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 März 6/16

26
[ 142 ] / 160 /–

27

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


28
Stockholm 1647 März 6/16

36
Vgl. Odhner S. 229.

29
Kopie: RR fol. 298’–299’.

30
Satisfactin militum: Junktim zwischen satisfactio militum und gravamina; Vereinbarungen nur
31
nach ausdrücklicher Order; Erskeins Gesandtschaft. Bezug auf Nr. 142.

32
Vij mondhe på sidste hädan ifrån gångne post skrifva Eder till vår mening
33
och nådige behagh om slutet öfver vår och chronans satisfactionspunct,
34
så och hvadh oss in genere syntes om punct satisfactionis militiae; nu såsom
35
vij alt äre af samme mening och vele att I Eder thereffter rätte, altså skicke

[p. 329] [scan. 385]


1
vij och nu härhoos Eder till handa een doublet af samme vårt förre bref
2
medh den befallningh att så myckit soldatesquens contentement ahnlangar
3
I det punctum holle in terminis tractandi tillijka och pari passu medh
4
tractatu gravaminum imperii, men icke slute förrähn I få vår fullkomblige
5
ordre och information häröfver medh den man vij ärne till Eder mehren-
6
dels i thenne saken affärda. Vij hafve fuller hoos oss thertill destinerat
7
adsistensrådet Alexander Erskein, hvilcken I uthi then saken kunne bruka;
8
och effter tarfven så oundvijkeligen vill fordra att I nagon måste hafva som
9
i armeen, och serdeles hoos generalerne, thetta värket rätt förtastar och
10
handterar, sij vij ingen som thet anten bättre eller medh större confidentia
11
hoos armeen kan förrätte ähn honom. Dogh vele I icke låta märkia Eder
12
som hade han någon commission härifrån till att färdas åth armeen, men när
13
han till Eder kommer och I finne nödigt och gott att låte honom ryckia
14
till feldtmarskalcken, tå låter han sigh icke annorledes ahn ähn som togho
15
han commission af Eder therute att reesa opp till armeen i then negosiation.
16
Imedlertijdh vele I skaffa honom ett pass till Ossnabrugg aff the keijserlige
17
på honom, hans folck, medhhafvande saker och pagage och sände thet
18
honom emoot anten på Strålsundh eller Hamburg. Holle elljest sjelfve saken
19
in integro och förhaste Eder intet teruthi, myckit mindre skole I komma
20
till något sluuth theri förrähn I få genom Erskein vår vidare och endtlige
21
ordre så om sjelfve negotio som modo procedendi theruthinnan, efftersom
22
vij och therföre holle att een ringa mora kan intet skada och ingen destitutio
23
locorum bör bevilljas, myckit mindre in effectu skee, förrähn soldatesquen
24
är contenterat.

25
På Edert sidste, dateradhe Ossnabrugk den 15 febr. [ 15./25. Februar ] och
26
oss i går inlefveradhe bref hafve vij intet synnerligit till påminne och
27
befalle men tilltroo Eder nådigt att I, insisterandes våre förre order, för-
28
fahre uti rijkzsakerne som I finne lende oss och chronan till tjenst och
29
säkerheet.

Dokumente