Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
170. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 März 13/23

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 März 13/23

4
Kopie: RR fol. 316’–317’.

5
Unterstützung der evangelischen Stände; Pfalzfrage; Hessen-Kassels Satisfaktion. Satisfactio
6
militum.

7
Auf Nr. 149 ( mit kurzem Referat ). Till nådigt svar kunne vij icke annars än
8
låta oss Edert procedere, öfde flijt och dexteritet i be:de saker nådigst
9
behaga, vette och icke synnerliget att läggia dertill öfver dee ordres vij till
10
Eder för dette hafve låthit afgå, men opreppe allenast vidh dette tillfälle i
11
kortthet det I continuere att arbeta på ständernes bästa och hvadh I kunne
12
göra till deres restitution och conservation, att detsamme af Eder skeer och
13
förrättas, sedan och hjelpa den Pfaltziske saken till lijdelige conditioner, och
14
desföruthan göre Eder flijth det Hessen Cassel må kunna komma till satis-
15
faction , jemväl andre ständer restitueres i deres vilkohr så nähr som skee
16
kan. Och ju mindre Franckrijke tager sigh desse saker ahn, ju mehre hafve
17
I att göra Edert bäste till arbeta dem igenom. Men der I sij att fridztractaten
18
skulle komma till ruptur för Eder opiniastrete skull, så langer att ständerne
19
heller sjelfve gifve uthslaget, så att om nogot moste cederes, då skulden
20
deraf icke redunderar på oss och chronan, uthan dem sjelfve. In summa vij
21
see gerne det I gore Edher flijt och vinna på deres vägnar, men låthe lijkväl
22
tractaten på lychtonne komma till ett fredeligit sluth och endskap.

23
Soldatesquens contentement vele I låtha Eder högst vara anläget såsom een
24
saak deruthi vij för närvarande tijdh aldramäst interesserede äre. Men vår
25
particularordre öfver ett och annat der dee ehrenden angående, hafve I att
26
förvänta medh adsistentzrådet Alexander Erschin, som vij medh förste till
27
Eder expedierandes vardhe.

Dokumente