Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
64. Rosenhane an Königin Christina Münster 1646 November 29/Dezember 9

31
–/ 64 /–

32

Rosenhane an Königin Christina


33
Münster 1646 November 29/Dezember 9

34
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1291–1292.

Gravamina ecclesiastica et iustitiae. Schwedische Satisfaktion: Unterrichtung der französischen
35
Gesandten. Niederländisch-spanische Verhandlungen. Herzog Roderich von Württemberg in Münster.

36
Sädan som käijserl. gesandterna i förledne veka öffvergoffve på the catoli-
37
sches vägnar till them evangelische sin förklaring in puncto gravaminum
38
ecclesiasticorum et iustitiae , haffva deputati evangelicorum intet vidare

[p. 104] [scan. 160]


1
understått sig att göra därtill, uthan refererat thet öffrige till sine collegas i
2
Ossnab., dijtt the alle merendeelz ähre förreste tillika med käijserl. gesanten
3
h. Volcmar, aff catolicis instruerat att förklara och biläggia the öffrige irrin-
4
gar som emellan bägge religionsfövanterna ännu kunna restera.

5
Dåch för sin affreso härifrå haffva the evangelische deputati inhändigat them
6
käijserl. itt memorial aff 29 puncter

40
Vgl. Meiern III S. 444 ; dort ist von 19 Punkten die Rede.
uppå thet som the i the catolisches
7
resolution desidererade och begärte ytterligare förklaring öffver, hvilket när
8
thet greffven aff Trautmansdorff bleff öffvergifvit, haffver han strax en deel
9
mundtlig förklarat och på en deel låtit sig märkia kunna finnas medel och
10
expedient. Störste difficulteten haffva the observerat thäruthi bestå att staden
11
Augsburg och 6 clöster i Würtembärger land bliffva exciperade, som sanår-
12
ligen skole restitueras och bringess i thet stånd som the åhr 1624 sig haffve
13
befunnit. Dåch huruvida the thäröffver kunna förlikas står nu uppå handelen
14
som i Ossnab. them emellan företages.

15
Uthi E. Kong. M:tz satisfaction haffver jag berättat härtigen aff Longeville
16
hvad E. K. M:tz legaters yttersta vore, hvarvid the förtänkte till att bliffva,
17
såsom theras breff därhoos fogadt ytterligare förmälte, recommenderade
18
därhooss honom med sine colleguer thetsamma på sine behörige orter til-
19
börligen att urgera och driffva, hvilken theras resolution och betänkiande
20
b:te härtig låt sig väll behaga och gillade, låffvande med store försäkringar att
21
göra däruthi så mycket han någontid kunde sin största flijt icke annorledes
22
än thet vore Frankerikes ägen saak och störste interesse, haffver och sädan
23
såvällsom the förra dagar i thänna vekan trägit och som åfftast varit hooss
24
greffven aff Trautmansdorff, män hvad uträttat ähr haffver jag intet för-
25
nummit . Emot en evangelisch gesandt haffver Trautmansdorff i går låtit sig
26
märkia med gladelige affecter dätt han hade förnummit E. K. M:tz och
27
cronan Sveriges satisfaction uthi the terminis bestå att dän innan 8 äller 10
28
dagar skulle förmodeligen kunna vara sluten.

29
Hållensche gesandterna, som länge haffva varit härifrå, komme i går tilbaka;
30
älljest haffver i thänna vekan the Spansche och Hollensche mäst hvar dag
31
varit tilhopa, så att apparentlig ähr att the nu så mycket mera skynda till
32
ändan.

33
Härtig Roderige aff Würtembärg

42
Roderich, Hg. von Württemberg-Brenz und Weiltingen (Julianische Linie): * 19. 10. 1618,
43
† 19. 11. 1651. Vgl. Cohn T. 94.
ähr och i thässe dagar hijtt ankommen.


35
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


36
1293–1293’ Rationes cur donatio allodii Moguntini quod Erfurti est a sacra reg. mai:te
37
Sueciae illustrissimo Friderico Hassiae landgravio

44
Friedrich, Lgf. zu Hessen (zu Eschwege): * 9. 5. 1617, † 24. 9. 1655; Oberst in schwedischem
45
Dienst. Vgl. Cohn T. 117; Isenburg I T. 98.

36
Königin Christina gab Lgf. Friedrich am 12./22. September 1646 „das gantze Eichsfeld und
37
den Mayntzischen Hoff zu Erffurt zu einem Mann-Lehen“ – vgl. Meiern III p. 661f.
facta merito suspendenda et
38
illustrissimi merita alio commodiori medio recompensanda sit. Praes. 1646 November
39
30/Dezember 10.

Dokumente