Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
225. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Mai 17/27

35
–/ 225 /–

36

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


37
Osnabrück 1647 Mai 17/27

38
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B.

39
Privata. Verhandlungsstand. Erskein. Privata. PS: Empfehlung für Douglas.

[p. 430] [scan. 486]


1
Privata

2
Vår tractat gåår som han kan. Fredhbegärigheten därhema ähr mig kär och
3
skall jagh väl tagande i act. Jagh hoppas fuller att vij skola nest Gudz hjelp
4
väl komma Keijsaren till rätta. Men det gör migh lijtet ont att jagh seer oss
5
något drillas och skrämas i otijdh aff Franzoserne. Men det synes inthet vara
6
till att ändra, men måste nyttiat så gott man kan.

7
Vij venta Eskin medh längtan och varde så snart han kommer seendes
8
[hu]ru saken ähr till att angrijpa effter K. M. intention. Gudh gijffve gott
9
[ut]slagh.

10
Privata (Problem der Beisetzung der Gattin J. Oxenstiernas).

Dokumente