Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
72. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 Dezember 5/15

14
[ 46 ] / 72 /–

15

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


16
Stockholm 1646 Dezember 5/15

37
Vgl. Lundgren S. 267 Anm. 2, 277 Anm. 36; Odhner S. 199.

17
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 326–327 = Druckvorlage; Eingangs-
18
vermerk
Osnabrück 1646 Dezember 22/1647 Januar 1. Druck: Gjörwell S. 329–331.

19
Locus et modus tractandi; Kritik an Salvius. Antwort auf Klagen Joban Oxenstiernas. Pommern.

20
Privata.

21
Ich habe Nr. 46 erhalten und sijr att Salvius löper med lijmstangen och söker
22
at draga tractaten åth Munster. Jag sijr väl mehr ded ingen skääl haf:r med
23
sig, men kan fördenskuldh intet andrat. Hennes Kong. M:t haff:r hafft
24
denne saken före in senatu och slutet at blijffva vedh praeliminaraffhand-
25
lingen , intet att tractera eller sluta i Munster uthan i Osnabrygge, men väl
26
att conferere medh Francoserne och flere, och att sådane conferencer skee
27
alternatim i Osnabrygge och Munster. Om samme ährende schrijffves till
28
Eder bådhe aff K. M:t . Hvadh ded nu uthrettar hoss Din collega, ded
29
veet jag icke. Hans phantasier kenner jag nog, men kan intet bettre dem.

30
Rette orsakerne skulle jag fuller opteckia Dig, men kan icke resolvera att
31
förtroo dem pennan, och med cijphror orkar jag schrijffva. Käre son, jag

[p. 120] [scan. 176]


1
ville gärna giffva Dig rådh, men jag veett dem icke väl sjelff att dijudicera;
2
jag sijr fäderneslandzens skadha och disreputation för ogonen. Jag sijr och
3
aestimerar Din vedervertigheett, Du nu så månge åhr haf:r släpas medh
4
sosom agerade jag sjelff, och kan väl tenkia huru ded moste fräta Dig, lijkväl
5
där Dig alle omstendigheter aff tijden och tijdzens omskiftelser så kunnige
6
vor〈e〉 som mig, så skulle Du intet stoort förundra Dig däröf:r. Fatta man
7
hjärta och mood och giff Dig vedh Din mootgang och oppositionen icke
8
så högt; hantera huffvudsaken så modeste och moderate som Du kant best
9
och ex usu et honore principis ac patriae. Där Du sijr Din collegam hafver
10
någott 〈nähr ret〉 och at 〈kone〉 excuseras, så statt intet pertinaciter emott;
11
men om han heelt vill gåå galen, så halt Dig medh skääl ad mandatum
12
principis och vedh undfangen ordre och remittera decisionen till Kong.

13
M:t sosom herr〈e〉n aff hvilken I haffve Eder dependentze och deficiente
14
mandato och in novis emergentibus moste tagas resolution aff. Kantu någor-
15
lundha , så undanböij all uthbristande tvist och differentz medh Din socio
16
och sök at med ähran dechargera Dig medh tijdhen aff den commissionen
17
och befordra saken i alt ded Du kant till beslut, enkannerligen sökiandes
18
att beholla alt Pomern sine consensu electoris ab imperatore et imperio, ty
19
jag mehra achtar hela Pomern sine consensu ähn halffve heller en större deel
20
cum concessu electoris, väl seendes att denne hostilitates och hostilia consilia
21
emot oss agiterar på alle orter, hvarföre och best ähr at man lather honom
22
så löpa och föga tager sig hans saak an. Sanningen och till at seija, mig
23
tycker best vara, sosom churfursten sig i desse tractater härtill comporterat
24
haf:r, at man hölle sig till universaltractaten och Keijsaren sampt rijkedt
25
och lathe den andhra fahra. Dette alt lather sig hoos Eder bettre reta ähn
26
här, som icke altijdh så egendligen merkia kone hvars och ens comportement
27
och förhållande.

28
Privata.

Dokumente