Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
82. Königin Christina an Salvius Stockholm 1646 Dezember 12/22

6
–/ 82 /–

7

Königin Christina an Salvius


8
Stockholm 1646 Dezember 12/22

30
Der Text ist nach den für diesen Band geltenden Regeln ediert worden; der bei Meiern abgedruckte
31
schwedische Text ist vielfach unzuverlässig.

9
Druck: Gjörwell , Drotning Christina , S. 128f. = Druckvorlage; Meiern V, S. 1f.

10
Versicherung königlicher Gunst.

11
PS: Verweis auf Nr. 81. Geldaufnahme Gf. Magnus de la Gardies. Privata.

12
Jag hafver nogsamt förstått af Edert bref, daterat Osnabrug den 23 nov.
13
[ 23. November/3. Dezember]

32
Fehlt.
, huru vida med fredshandelen avancerat är
14
och hvad hinder och difficulteter däruti kunna förefalla; betackar mig för-
15
denskull nådeligen för Eder använde flit och gjorde communication, beder
16
I ville därutinnan intet förtröttas, utan så härefter som härtils fortfara i den
17
ifver som I hafven alt härtil te[s]moignerat för mig och kronans tjenst,
18
försäkrande Eder at ehuruväl kanske många til äfventyrs skulle söka at
19
denigrera Eder , likväl skal jag aldrig tillåta at någon skal kunna skada
20
Eder i någon måtto, utan när Gud hjelper Eder med hälsan och väl förrättade
21
saker hem igen, skal jag väl låta i verket påskina

34
Diese Stelle deutet wohl auf die geplante Ernennung zum Reichsrat hin; vgl. [ Anm. 3 S. 1 ] .
at jag är och förbliver
22
Eder altid med all gunst bevågen.

23
PS: Hvad min yttersta vilja och mening är haven I at se af mit publica bref
24
til Eder samteligen

35
Vgl. [ Nr. 81 ] .
; bär til Eder det vissa förtroende at I ingenting låten
25
Eder derifran movera, och recommenderar Eder härmed fredens avance-
26
ment på det högsta, dock med den condition at I medh Eder collega icke en
27
fot bred cedere af det Eder i bemälte bref föreskrifvit är.

28
Gf. Magnus de la Gardie hat in Paris 100 000 Reichstaler auf meinen Befehl hin
29
aufgenommen. Wegen der Privata wird Gf. Gustaf schreiben.

Dokumente