Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
158. Johan Oxenstierna an C. G. Wrangel Osnabrück 1647 März 1/11

15
[ 138 ] / 158 / [ 175 ]

16

Johan Oxenstierna an C. G. Wrangel


17
Osnabrück 1647 März 1/11

18
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 341 = Beilage K zu Nr. 157.

19
Ulmer Waffenstillstandsverhandlungen.

20
Jagh fick nu på stunden min högt. k. frändes breff uhr Bregantz till mig af
21
den 7 och 10 passato [ 7./17. und 10./20. Februar ] jembväl ett af then 12
22
[ 12./22. Februar ] till mig och min collegam tillijka. Effter jag af thet sidsta
23
förnimmer det min h. k. frende inthet ähr instruerat på thet fallet och försla-
24
get som nu ähr på färde medh Beyern, så hafver jag i thenna hasten, ther
25
then Frantzöske couriern står på resande foot tillbakar åth Ulm och under
26
min colleges andre occupationer och förfall, funnit för got at communicera
27
min högt. k. frende hvad H. K. M:tts vår allernådigste drotningz tancker
28
och mening vore nu något mera ähn et åhr sedan om ett slijkt stilleståndh
29
medh Beyern, fogandes här hoos ett extract af allerhögstb:te H. K. M:tz
30
egit breff till mig och min collegam, daterat Stockholm den 10 nov 1645 .

31
Mehra hinner jag för courirens hastige resa och i dag gående post åt Sverige
32
inthet skrifva.

Dokumente