Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
186. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 April 2/12

[p. 373] [scan. 429]


1
–/ 186 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 April 2/12

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 613–614. Kopie: DG, A I 1, Legat .
5
[ 6 ] fol. 608–608’ = Beilage H zu Nr. 190.

6
Gespräch mit Longueville: Stand der spanisch-französischen Verhandlungen; Stellung derselben
7
im Rahmen der allgemeinen Friedensverhandlungen. Haltung d’Avauxs zu den Forderungen der
8
evangelischen Reichsstände. Urteil aus Münster über die spanisch-französischen Friedensverhandlun-
9
gen .

10
Jag var i går till taalz med duc de Longeville att förnimma hvad som vore
11
om thet ryktet, som här utsprides, att Spansche freden vore allt färdig, män
12
förnam utaff honom, såsom jag tillförende väll kunde praesumera, att thet
13
ännu intet var så när; dåch bekände han väll att Spanierna omsider hade
14
fullkomligen cederat Porto Longone och Piombino i Italien och mediatores
15
dässföruthan gjordt åtskillige förslag, män att thet ännu något resterade.
16
Han förmente likväll om Tyske freden kunde avanceras i Ossnabr. att
17
Spansche freden däräffter så mycket mere skulle faciliteras. Och uppå tät
18
jag remonstrerade honom att the käijserl. näpplig skulle träda till fullkom-
19
ligit slut, mäd mindre the såge Frankerike hade allffvar med Spansche
20
tractaten, låt han sig märkia ännu bestå vid förra mening, nämblig till att
21
skillja Tyske freden ifrå thän Spanscha, och sade sig nylig haffva förnummit
22
att Trautmansdorff vore därmäd till fredz.

23
Hvad jag obiter mentionerade om h. d’Avauxes artificier i Ossnabr., att
24
göra evangelicorum postulata svåre och styffva däm catolische, ville han
25
intet veta utaff, uthan slog aff mäd löije, säijandes thet vara vederpartens
26
inventioner att sprida sådant ut som dåch ingen grund hade. Därhooss han
27
begynte exaggerera Frankrijkes meriter emot cronan Sverige, deras bestän-
28
digheet , troheet, uprichtheet och mera sådant, thärhooss och Bäyerförstens
29
märkelige tjänster och huru man vore skylldig honom all god benägenhet
30
igän, hvartill jag replicerade hvad jag kunde och därtill hörde.

31
Hooss en part på thänna orten hålles därföre att äffter Frankrike intet tänker
32
till fred mäd Spanien thänna såmmaren och the inge laglige praetexter finna
33
att skjuta skullen på Spanien, som cederar them allt hvad the begära, att the
34
fördänskull, till att eximera sig ifrå blasmen som the utaff heela värden där-
35
öffver skulle bekomma, häller see att thän Tyske freden sammaledes bliffver
36
uppehållen, på thet the därunder kunde skyla sig och betjäna sig dän prae-
37
texten att skullden icke måtte hängia på them allena, till hvilken ända
38
d’Avaux skulle vara i Ossnabr. att skaffva sig gått nampn hooss papisterna
39
och mäd thetsamma pour faire deux coup en un göra värket svårt och trais-
40
nera freden till thäss the mäd Spanien bliffva richtige. Huru thärom ähr,
41
veete E. Excell. bäst.

Dokumente