Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
141. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Februar 13/23

[p. 282] [scan. 338]


1
–/ 141a /–

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1647 Februar 13/23

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 354–355’ = Druckvorlage; Eingangs-
5
vermerk
Osnabrück 1647 März 6/16. Druck: Gjörwell S. 363–366.

6
Bezug auf verschiedene Schreiben. Privata. Kritik an Satisfaktionsvereinbarungen. Schwedischer RT .

7
Dine schrijffvelser af den 18 och 25 passato [ 18./28. Januar und 25. Januar/
8
4. Februar

37
Vgl. chronologisches Register.
] ähro mig den 11 huius [ 11./21. Februar ] väl inantvardade
9
vordne, aff hvilke såväl aff Din och Din collegas breff till Kong. M:t jag
10
haf:r förnummedt i hvadh terminis fredztractater, serdeles satisfactionis
11
puncten, bestodh och huruledes I Eder genom d’Avauxs instendige anhol-
12
lande och commination hadhe lathedt ifrån Eder förre resolution förledha
13
och bringa till en ny tractat medh dem churfurstlige mediante d’Avauxio.

14
Bezug auf die Erkrankung J. Oxenstiernas.

15
De publicis vore fuller mykedt at schrijffva, såväl öf:r vaar heemstat och
16
de ährenden som här hema på mötedt tracteras som om ded som på fredz-
17
tractaten hos Eder förelöper. Men tijdhen tillåther mig icke at efterkomma
18
min vilje och åstundhan, och någott hindrar mig mistroended på säkre
19
breff〈ä〉rslen. Schrijf:r därföre lijtet om begge. Jag förnimmer at I ähre
20
kompne på landzens fördelning i satisfactionspuncten och slept icke allenast
21
ded öfrige Hinderpomern, men ochså slept ded nährmeste landed heller
22
ripam aff östersijdhan aff Friske Haffvedt. Man bjuder Eder ironice 5 eller
23
6 pedes aff strandhen, och setter altså churfursten in på haffvedt. Den tijdh
24
Henn〈e〉s K. M:t Golno sökte, så må jag bekana oss intet så stoort öga
25
haffva hafft på den lille stadhen Golno, men medh Golno intenderat den
26
tractum terrarum som alt neder ifran Golno gick åth Östersjön at beholla
27
Haffvedt och dess advenuer så mykedt frijare uthan anseendhe aff hele heller
28
halffve ämpter mehr heller mindhre. Och haf:r man här intet ann〈e〉dt
29
konedt tenkia ähn att I däruthe ländernes läglighe〈t〉t better skulle veta
30
och kone affsij ähn man kan här göra, allenast at man sage på intentionen.
31
Ehuru ded ähr, såframpt Du någorlundha kant och saken kan därhen diri-
32
geres at I Eder icke för högt förlupet haffve, så sök at remedera ded, så att
33
grentzen ducta linea a Golno in mare Balthicum må fattatt vardha till
34
chronones possessions säkerheet. Men såframpt I någon uthväg veta tagen
35
a praetextu resolutionis electoralis negativae och acceptorum novorum

[p. 283] [scan. 339]


1
mandatorum eller aff hvariehandha orsak att renovera tractata medh Keij-
2
saren på hela Pomern, Hinder- och Förpomern, så at ded motte blijffva
3
odeelt, ded vore så gott nu att träta därom som en annan gong, och kanskee
4
bettre, och i ded fallet lijtet at achta hvadh de Francöseske seija och hvadh
5
d’Avaux skräler. Vij moste icke heller heelt latha regera oss och vårt inter-
6
esse aff Francoserne; de taga sitt väl i acht och fråga en annan lijtet därom.
7
Ju mehra man och vijker, ju värre man haf:r. Dette schriff:r jag intet där-
8
före att jag icke skulle veta Dine difficulteter och obstacula, heller intet
9
aestimera dem, uthan allenast till Din underrettelse, hvadh väl vore gjordt
10
om ded göras kunne. I ded öffrige förnimmer Du Hens K. M:tz vilje och
11
intention uthur des publike breff.

12
Berichte vom RT in Stockholm.

Dokumente