Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
286. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juli 31/August 10

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 Juli 31/August 10

4
Kopie: RR fol. 1694–1695.

5
Satisfactio militum. Französische Subsidien.

6
Bezug auf Nr. 266 und 270.

7
Vij måtte och gärna sij at thertill kommo och att det punctum om soldates-
8
cans contentement kunde och komma till ett richtigt afftal, hvilcket icke
9
måste vara generalt och illimiteradt, utan determinerat till een viss quota
10
och så inrättadt att soldatescan sit contentement i sjelfve värcket bekommer
11
och åthnjuter. I låte Eder icke vara för svårt at thermedh går något long-
12
sampt till värcka; vij vele förmoda att thet icke länge skall medh Eskeins
13
återkomst dröija.

14
I dee öfrige sakerne gå I uthi medlertijdh så forth och så försichtigt som I
15
kunne och I härtill medh vårt gode åthnöije gjordt hafve. Dett allenast måste
16
vij herhoos till svar och underrättelse emot Eder påminne, belangande det
17
dee Frantzösiske plenipotentierade hafve emoth Eder sagt att Chanut hade
18
ordre att tala medh oss om subsidierne; förrän svar komme härifrån, kunde
19
dhe inthet erläggjas. Så är icke uthan at Chanut för detta hafver talat medh
20
oss och bedit oss att icke illa förmärckia och optaga ther subsidierne icke
21
kunde heelt praecise erläggias, invändandes Franckrijkes olägenheet och
22
nährvarande besvärlige tilståndh och omöijeligheeten att länger kunne föra
23
kriget och pressa mehra af des undersåterne uthan befahrande revolte i
24
landet. Therpå hafve vij tå förmant honom att medh flijt recommendera
25
maturationen af subsidiernes erläggiande till thet Frantzösike hoffvet. I går
26
hafve vij sjelve förehållet honom hvadh om drögzmåhlet af theres erläggi-
27
ande förmäles och derhoos remonstrerat honom thet vij inthet kunne lijda
28
att medh subsidiernes betalning protraheres öfver accorderad tijdh och
29
termin. Den vara fast den förnembste articlen i vår alliance Franckrijke obli-
30
gerad at praecise holla terminerne

35
Vgl. Wismarer Vertrag vom 20./30. 3. 1636 (ST VI 1 S. 366–372), Art. XI (S. 370, vgl.
36
auch S. 372 zu Art. XI); Hamburger Vertrag vom 24. 2./6. 3. 1638 (s. o. S. 424–429),
37
Art. V, VI.
. Oss hafve i fridztractaterne en reflexion
31
på Franckrijkes interesse medh Spagnien allenast af courtesie, bedjandes
32
honom fördenskuldh motte göra den rapport som är af den krafft och effter-
33
tryck att subsidierne richtigt blifve erlagde. Det han och uthlofvade, för-
34
menandes thermedh ingen nödh eller tvifvel skole vara.

Dokumente