Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
277. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Münster 1647 Juli 19/29

24
–/ 277 /–

25

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


26
Münster 1647 Juli 19/29

27
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679; Eingangsvermerk Tidö 1647 August 14/24.

28
Salvius nach Osnabrück zurückgereist. Verhältnis zu Salvius. Leijonhufvud in Osnabrück.

29
Eroberung Egers; Erskein zurückerwartet. Bevorstehende Abreise l’Aigners nach Schweden;
30
Privata.

[p. 523] [scan. 579]


1
Verweis auf Nr. 273. Salvius ähr till Osnabrugge rester, jagh varder och
2
som jagh mener effter några dagar migh därhän begijffvandes. Jagh haffver
3
honom gerna låtit föruthresa för orsaker dem jagh icke aldeles så kan för-
4
troo pennan. Det gåår värkligen till ille nihil minus quam pacem vult och
5
lijkväl söker han att haffva nampnet quasi solus esset qui vellet, men jagh
6
täncker han kommer nu in annan opinion.

7
Hvadh greff Gustaff Leijonhuffve från armeen bringar, förventer jagh att
8
vetha, han ähr i Osnabrugge; så mycket haffver jagh förstått att han mest
9
för sine privata ähr dijt kommen, att han sigh åth Sverige vill begiffva.

10
Eger ähr den 7 huius [ 7./17. Juli ] öffvergångit, hvarföre jagh förmodar att
11
h. Eskin sigh snart varder hoos oss finnandes. Det jagh aff hjertat önskar,
12
på thet jagh mine privata något bettre fatta kunne.

13
Jagh skall nu effter fåå dagar depeschere l’Aignier hem och medh honom
14
öffver den min k. her fader particular effterrättelse gijffva.

15
Privata.

Dokumente