Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
249. Johan Oxenstierna und Salvius an C. G. Wrangel Münster 1647 Juni 5/15

[p. 455] [scan. 511]


1
–/ 249 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an C. G. Wrangel


3
Münster 1647 Juni 5/15

4
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 6 ] fol. 975–976’ = Beilage F zu Nr. 250.

5
Erskein in Osnabrück. Stand der Verhandlungen in Münster. Bitte um rasche und angemessene
6
Resolution zur satisfactio militum.

7
Dätt är min högtährade käre frände och Eders Excell. efter handen och
8
såvijda som thet hafver kunnat skee berättat att denne tractaten syntes
9
mehr och mehr lämpa sigh till sluth och att vij fördenskuldh önskade, dät
10
vij hade een viss resolution om soldatescans contentement. Vij hafve och i
11
lijka måtto notificerat tijt heem om tractatens avancement och ther behörli-
12
gen påmint om samme sack. Therpå och h:r Erskein, som vij uthi vårt
13
sidste af den 29 [ passato – 29. Mai/8. Juni ] uhr Ossnabrug i hastigheet och
14
korteligen månde förmäla, är med instruction åstadh sänder och den
15
27 [ 27. Mai/6. Juni ] kommin till Ossnabrugge.

16
Ungefär fem dagar förän h. Erschein kom var vår conference ther ändat
17
med them keijss:e och besluttet at vij skulle strax reesa hijt och thet som än
18
oaftalt var här fulkomma, effter the tillbakarsatte saker vore desföruthan af
19
den beskaffenheet at vij ändteligen måste them öfverläggia medh legatione,
20
och thenne hade reeda in på 6:te månaden väntat een revisite af oss.

21
Vij töfvade lickväl som sagt är in på 5:te dagan, väntandes h:r Erskein
22
och medh honom een viss resolution om determinatione quanti och hvadh
23
dheraf hänger att kunna desto säkrare gåå och then saken ströö under rijkz-
24
sakerne som än stå tillbakar. Sedan vij nu af Kongl:e Maij:tz instruction
25
och bijfogade breeff till oss sampt h. Erskein mündliche berättelsse för-
26
nummo Konungl. Maij:tz betänkiand[e] determinera och praecise för-
27
skriffva quantumet, uthan att des nådigste villja gick therhän att min högt-
28
ährade käre frände och Eders Excell. måtta correspondera medh oss ther-
29
öfver , hade vij fuller gärna hållet inne medh reesan hijt öfver och thermedh
30
vunnit tijdh, så länge h:r Erskein hade kunnat komma up till hufvudarmeen.
31
Men the keijsserl:e och ständernes gesandter, som reda lågo och töfvade
32
effter oss, orckte på reesan medh all macht och förorsakade att vij och
33
förfogade oss hijt.

34
H:r Erskein reeste therpå till general Königsmarck för Forstenow at tala
35
medh honom om thenne saken. Nu hade vij fuller gärna sedt at han i åter-
36
resan ifrå Ossnabrügge till armeen hade kunnat allenast al incognito beröra
37
thenne ohrten och här fåt tala medh oss, effter vij, varandes nyligen hijt-
38
komne och som bäst begrepne i visiter och conferentier, inthet kunde medh
39
maneer och uthan stoort opseende skilljas hädan uhr tractaten, efftersom
40
then eene och andre conferencien öppa mehr och mehr och man inthet kan

[p. 456] [scan. 512]


1
alt förtroo eller hinna till att fatta på paperet. Men aldenstundh h:r Erskein
2
hafver hafft sin betänckiande theruthi, så hafve vij skriftligen optäckt
3
honom vår meening och therhoos opdragit öffvercommissarien h:r Brandt
4
att vijdare uthtyda och förklara vårt sentiment, förmodandes at h:r Erskein
5
vidh sin öfverkompst lärer thet altsammans behörligen framtee och referera.
6
Vij befinna sakerne i the terminis här och så beskaffade, att icke allenast
7
Kongl. Maij:t vår allernådigste drottning åstundar och trachtar effter een
8
honorabel och säker frijd, uthan och att the keijsser. och ständernes gesand-
9
ter synes comportera alla sine rådh och actioner därhän, varandes nu mäst
10
alle rijkzsakerne brachte till ståndh och the få, som äre öfrige, så fatte at
11
the inthet tyckias länge kunna oppehålla värcket. Hvarföre och emedan
12
the keijsser. och ständerne medh ijfver drifva på slutet af thetta värcket och
13
vij inthet uthan blasme och förtaal kunna hålla thet oppe och oss från
14
tractaten, så fodrar sjelva torffven och nödtorfften att vij måtte ju förr ju
15
hällre blifva informerade i een så högh och vichtig saak som soldatescans
16
förnoijelsse är.

17
Min högtährade käre frände och Eders Excell., som concurrencen af när-
18
varande saker lätteligen kan efftertänckia, jämvähl och then consequentie
19
som itt lijtet uthblifvande i slijka fall förorsakar, ville låtha sigh behaga at
20
befordra thenne saken och sin resolution på bästa sättet och effter infallende
21
circumstantier så myckit mögeligit är lämpa och moderera, efftersom min
22
högtährade käre frände och Eders Excell. för andre är bekändt på then eene
23
sijdan hvadh hans underhafvande högtmeriterande soldatesca hafver uth-
24
ståt och på then andre hvadh Römerske rijket och hvar provincie vidh
25
thenne tijden kan förmå och effter sijn kräffter och förmögenheet draga,
26
så at postulatumet blifver icke allenast lämpeligit för oss och thenne tijden
27
att föreslå, uthan och mögeligit för interessenterne att praestera. Vij hafva
28
reeda här hafft åthschillige påminnelsse att nämpne quantumet och vänta
29
nästan hvar dag slijka häreffter. Therföre velle vij förmoda, att thenne högt
30
desid[e]rerade och nödige förklaringe skall förderligen kunna komma och
31
här blifva förestält, förän [man] kommer till ända medh the andre saker.

Dokumente