Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
31. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Münster 1646 November 9/19

15
–/ 31 / [ 62 ]

16

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


17
Münster 1646 November 9/19

37
Vgl. Odhner S. 193, 196; UuA V 1 S. 101f.

18
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 856–857’; Eingangsvermerk Stockholm 1646
19
November 26/Dezember 6.

20
Reise J. Oxenstiernas nach Münster. Visiten. Französisch-spanische Verhandlungen. Stände-
21
beratungen . Pommern: modus tractandi, Unnachgiebigkeit des Kf. von Brandenburg, Unterredung
22
mit den Kaiserlichen, polnische Haltung.

23
Eders Kongl:e Maij:tt refererade vij underdånigst medh nästföregående
24
post, särskildt uhr Ossnabrug och Munster, i hvadh terminis sakerne här
25
på tractaten tå stodo.

26
Strax therefter, nembl:en then 4:de huius [ 4./14. November ], reeste jagh,
27
Johan Oxenstierna, hijtöfver att gifva them Frantzöska revisiten. Vij hafva
28
här varit i någre conferencer medh them Frantzöska och talt medh them
29
keijsl:e, Veneto, Holländerne, Saphoyern sampt the Chursachsiske och
30
evangeliske städernes deputatis. Alle tesmoignera een stoor huug och be-
31
gärelsse till friden. The Frantzöska önska at thet kunde nu sluthas emedan

[p. 53] [scan. 109]


1
armeerne speela mästare, Eders Kongl:e Maij:tts hufvudharmee och the
2
allierade i Beyern och rikztygmästaren Wittenbergh

36
Wittenberg, Arvid: * 1606 Johannesberg (Finnland), † 7. 9. 1657 Festung Zamaść in Polen;
37
Reichszeugmeister seit 1646. Wittenberg führte nach Banérs Tod (1641) zusammen mit Adam
38
von Pfuel und Carl Gustaf Wrangel den Befehl über die schwedische Armee, wurde 1645 General
39
und hatte nach Torstensons Abgang im Dezember 1645 einige Monate den Oberbefehl über die
40
Truppen inne; nach C. G. Wrangels Ernennung zum Feldmarschall wurde Wittenberg Leiter
41
einer Abteilung in Schlesien und Mähren. Vgl. APW [ II C 2 S. 253 Anm. 2 ] ; SMK VIII
42
S. 416f.
i Schlessien och
3
Mehren.

4
Generalstaternes plenipotentiarii sade att Frankrijke och Spagnien äre i
5
substantialibus sigh emellan eensee. The villja inthet förmoda at några
6
formaliteter skola förmå brytha sönder värket.

7
Ständerne äre nästan hvar dagh i conferencer öfver sine inbördes besvär.
8
Evangelici meena at the skole kunna förlijkas och innan någre dagar så
9
blifva färdige at Osnabrugenses kunna reesa öfver igen, meenandes några
10
punchter ändå blifva öfrigh, som ther kunna handlas.

11
Hvadh Eders Kongl:e Maij:tts particularsatisfaction vidhkommer, ähre två
12
vägar för oss at agera theruthi: 1) genom particulartractaten medh them
13
Churbrandenburgiske och 2) medh them keijsl:e genom universaltractaten.
14
Hvadh på then förre vägen var gjordt intill den 2 huius [ 2./12. November ],
15
berättades då medh posten. Grefven af Wittgenstein och hans colleger [fick]
16
ändå ingen nöijachtigh fullmacht. St. Romain, som af legatione Gall[ica
17
hade]

43
Original beschädigt.
varit sänder till churfursten att pousseran, är igenkommen och be-
18
rättar att chur [fursten] skall genom een expresse hafva sändt een fullmacht
19
till Ossnabrugge och tesmoignerat moot honom, St. Romain, at Hans
20
Churfl:e Durchl:tt vore inclinerat och redebogen at göra alt hvad som kan
21
tjena till at ingå och förmeera een rätt intelligence medh Eder Kongl:e
22
Maij:tt, ville till then ända träda i alliance och på alla görlige sätt sökia till
23
att understödja Eder Kongl:e Maij:tt i then allmänne saken, men beklagade
24
at hans gode opsåt och dessein blifve genom then Pommerske stridigheeten
25
studssat och oppehållin

44
Vgl. UuA V S. 101 Anm. 1; UuA IV S. 465, 468.
. Så mycket märkte St. Romain at churfursten torde
26
cedera Förpommeren, doch vore någre considerationer medh Wollgast.
27
Hvadh Stettin vidhkommer, skall churfursten hafva sagt sigh förr villja
28
mista hufvudet ähn consentera theri; han vore een ogifft herre och hade
29
inga barn, villjandes hällre mista altsammans ähn blifva stängder från
30
Oderen; när chronan Sverige hade Oderen, vore Marck förlohrat och all
31
correspondence och commercierne hämmade, med annat slijkt.

32
Effter vij märkte såväll häraf som andre föregående the Churbrandenbur-
33
giskes discurser, att the äre tröge och skola draga saken op thet längsta the
34
kunna, och alle här närvarande råda, att vij ville göra någon aperture i then
35
Pommerske saken, lofvandes, the keijsl:e, Venetus och corpus statuum, att

[p. 54] [scan. 110]


1
the villja genom skrifvelsse och elljest remonstrera churfursten sjelfva saken
2
och hvadh them tycker, så hafve vij vidh så fatte saker och under visiterne
3
talt medh them keijsl:e och efter Eders Kongl:e Maij:tts nådigste ordre
4
gåt någre gradus medh them. Och efter the begärte våre extrema in scripto,
5
hafva vij thet gjordt och i nästförledne afton lefvererat them Eders Kongl:e
6
Maij:tts och landtgrefvinnans Furstl:e Nådes particularsatisfaction puncht-
7
skrifteligh , som lit. A

30
Vgl. Breucker S. 66; Meiern III S. 754f.; Odhner S. 194, 201; UuA V S. 101f.
och B uthvijsa.

8
Secreteraren Ruth kom i förgår hijt och brachte itt breef in originali medh
9
sigh från kongen i Frankrijke till dess plenipotentiarier. Copian theraf finnes
10
under lit. C. Duc de Longueville och hans colleger

31
d’Avaux, Servien.
contestera att the villja
11
contribuera alla möijelige officia till Eders Kongl:e Maij:tts contentement.

12
Kongens i Pålandh resident Krakou hafver i thesse dagar varit hoos d’Avaux
13
och sagt att hans herre ingalunda kunde lijda at Eder Kongl:e Maij:tt skulle
14
få heela Pommeren, eij eller något af Hinderpommeren. Om churfursten
15
thet cederade ville kongen i Pålandh finna rådh medh honom, churfursten.

16
Thetta berätta vij nu i största hastigheet.


17
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 5 ]:


18
A: 858–859 Satisfaktionsforderungen Schwedens [ am 18./28. November 1646 von Biörenklou
19
dem kaiserlichen Gesandten Trauttmansdorff überreicht ( Meiern III, S. 754 )] ; vgl. Meiern
20
III, S. 754f.; auch S. 756f.

21
B: 860–861 Satisfaktionsforderungen Hessen-Kassels; vgl. Meiern III, S. 755f.

22
C: 862–862’ Kg. Ludwig XIV. an Longueville, d’Avaux, Servient. Paris 1646 Oktober 13

Dokumente