Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
100. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Dezember 26/1647 Januar 5

6
–/ 100 /–

7

Rosenhane an Johan Oxenstierna


8
Münster 1646 Dezember 26/1647 Januar 5

9
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 517–519 = Druckvorlage. Kopie: DG,
10
A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1175 = Beilage F zu Nr. 101.

11
Visite bei Trauttmansdorff: schwedische Satisfaktion; Trauttmansdorffs Absicht, nach Osnabrück
12
zu reisen; seine Haltung gegenüber Brandenburg; Schweden Verzögerung der Verhandlungen vor-
13
geworfen . Desarmierung. Krankheitsfälle. PS: Absicht Contarinis, nach Osnabrück zu kommen.

14
Sädan jag i går hade skriffvit E. Excell. till besökte jag greffven aff Traut-
15
mansdorff och berättade honom sammaledes E. Excell. mening och resolu-
16
tion i H. M:tz och cronans satisfaction. Däruppå han svarade mig sig haffva
17
samma dag förnummit thetsamma från sine colleguer i Ossnabr., hvaruppå
18
han och strax haffver affärdat h. Volemar och vill om tillkommande onsdag

36
30. Dezember 1646/9. Januar 1647.

19
föllja äffter och håppades giffva E. Excell. contentement, där E. Ex. samma-
20
ledes på sin sida ville låta finne sig raisonable. Churbrandeburgische gesand-
21
terna haffva samma mårgonen varit hooss honom, då han them haffver
22
förehållit E. Ex. resolution och begärt att the fördänskull ville uthan vidare
23
drögsmål och tidspillan förklara sig på churförstens vägnar, om han något
24
vidare tänkte göra till saken, äffter han hade beropat sig på thän förklaring
25
the på hans vägnar göra skulle. Däruppå the haffva sig änskyllat ingen
26
annan ordre haffva, uthan allenast begärt man intet ville praecipitera sig,
27
förmodandes att greffven aff Witgenstein skulle vid sin återkomst bringa
28
någre bättre tidender med sig äller och till äffventyrs att dän courier som i
29
förgår haffver passerat härigenom till Ossnabr. haffver allerede bracht något
30
gesandterna därsammastädes till handa. Trautmansdorff höllt onödigt man
31
längre skulle vänta på hans dilationer, besynnerlig till thäss han hade fått
32
conferera med sina fränder och ständerna i Pomeren, äffter han länge nog
33
haff:r hafft tid därtill och för 10 åhr sädan kunnat gjordt thetsamma.

[p. 178] [scan. 234]


1
Han förmente och därhooss E. Excell. intet behöffva taga 2 månaders tid
2
till H. K. M:tz ratifications utfärdande, äffter han nu thänna gången haffver
3
befunnit att dän courier som E. Ex. haffva affärdat till Sverige dän 1 decemb.
4
[ 1./11. Dezember ] skall vara igänkommen med dän resolution som E. Excell.
5
them käijserl. nu sidst haffva veta låtit dän 2 jan. äffter theras stijl, som var
6
nu förledne tisdag

33
Tatsächlich: onsdag.
. Om så ähr, kan jag intet veta. Jag höllt dåch omöijeligit
7
att en courier öffver land skulle så hastigt kunna komma. Annadt mera
8
förefull thär föga hooss honom.

9
Jag hinte intet berätta E. Excell. i går hvad duc de Longevilles sentiment
10
var om desarmeringen, hvarom han var något bekymbrad, och höllt en
11
stoor deel aff säkerheten däruthi bestå och tykte fördänskull rådeligit till att
12
förtaga Käijsaren praetext att bliffva armerat, att H. K. M:t tillika des-
13
armerade allenast så vida att man icke hade någon corps tillsamman, uthan
14
till defension sine guarnisoner så mycket starkare besatta, hvaröffver jag
15
onödigt håller E. Excell. att referera hvad han vidare discurerade. Bf. Franz
16
Wilhelm ist erkrankt; in einem benachbarten Haus sind drei Menschen rasch hinter-
17
einander
gestorben.

18
PS: Greffven aff Trautmansdorff berättade att h. Contareni vore och till-
19
fredz att resa öffver till Ossnabr. Män äffter E. Excell. haffva tagit i betänki-
20
ande att förklara sig om thet, vore E. Excell. behageligit, bad han jag ville
21
göra E. Excell. thärom påminnellse.

Dokumente