Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
17. Salvius an Johan Oxenstierna Münster 1646 Oktober 27/November 6

16
[ 16 ] / 17 /–

17

Salvius an Johan Oxenstierna


18
Münster 1646 Oktober 27/November 6

19
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B:II, E 1000; Eingangsvermerk Osnabrück 1646
20
Oktober 28/November 7.

21
Wittgenstein. Französische und bayrische Vorstellungen zur Pommernfrage. Bankett bei Longueville.

22
Nr. 18 hafver jagh väl bekommet.

23
Schäfer

39
Reinhard Scheffer, Bevollmächtigter von Hessen-Kassel.
är här i går ahnkommen; jagh hafver än icke fått tala vidh honom.

24
Han lätt säija migh at greff von Witgenstein hafver emot honom beklagat
25
sigh sjelf at churfursten hafver sagt honom thet sådane tjenare som råda
26
thet han rådde tjente icke honom. Witgenstein hafver fördenschuld meent
27
bäst vara at låtat alt ahnkomma på universaltractaten.

[p. 28] [scan. 84]


1
Galli meena bäst vara at E. Exc. kommer nu hijt, få vij consensum electoris,
2
så meena the Oderen böör blifva vår gränzte, vil han icke consentera, så
3
moste vij säijan af heela Pommeren.

4
Bavariá besökte migh, rådde oss vara tilfridz medh Kaijsarens och heela
5
R. rijkzens guaranda, theres herre vela obligera sigh at conservera oss vidh
6
halfva Pommern si nos reciprocum praestemus om Öffverpfaltz.

7
Jagh kan nu inthet mehr skrifva, posten ijlar, och jagh kom äfven frå duc
8
de Longueville, som gjorde praeter solitum ett extraeordinarie banquet.

Dokumente