Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
131. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Februar 6/16

21
–/ 131 / [ 178 ]

22

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


23
Stockholm 1647 Februar 6/16

24
Kopie: RR fol. 184–184’.

25
Interessen der Protestanten der Stadt Aachen.

[p. 256] [scan. 312]


1
I varde Eder väll påminnandes att vij den 17 octob. näst förledet åhr 1646
2
[ 17./27. Oktober ]

37
Fehlt.
månde recommendera Eder staden Achen, och särdeles
3
att dhe evangeliske, så Luterske som reformerade, motte blifva hulpne till
4
dheres religionsexercitium och samvets frijheet. Sedermehre hafve the och
5
flere Augsburgiske confessionsförvandter låtet oss ödmjukeligen belanga
6
att dhe icke allenast lijda förtryck uthi dheres religionsexercitio uthan och
7
att dem förbjudes deres borgerlige handtvärcken och andre dheres rättig-
8
heeter ; fördenskuldh emedhan vij finne desse dheres besvär vara så beskaffat
9
att vij billigt drage deröver ett nådigt och billigt medlijdande, dy är härmedh
10
vår nådige villje och befalning att I tala för dem och, så myckit I medh
11
skähl kunne, äre dem beforderlige icke allenast att dhe liberum exercitium
12
religionis, uthan och sine gamble vilkor och frijheet i deres borgerlige
13
handtvärcken och andre rättigheeter njuta och behålla må, efftersom dheres
14
uthskickade M. Elberus varder Eder dheres besvär vijdare optäckiandes,
15
och I varde honom bevijsandes all möijeligh befordran och adsistence.

Dokumente