Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
294. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 August 9/19

[p. 545] [scan. 601]


1
–/ 294 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1647 August 9/19

4
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679.

5
Verhandlungsstand. Unzufriedenheit mit den übernommenen Aufgaben.

6
Ich habe Nr. 276 erhalten. Jagh haffver de publicis och privatis föga att
7
skrijffva, uthan låter nu så löpa som det kan till något litet frambettre att
8
man fåår see huru sakerne sigh settia vela. Interim ähr jagh gladh att det
9
så löper att jagh nu ähr uthur reproche för vercketz retardement. Det
10
öffrige, och huru vercket afflöpa vill, måste jagh befala Gudh, som medh
11
tijden alt skickar till det besta dem som hopp uppå honom haffver. Jagh
12
må bekenna jagh ähr här i den action som jagh väl måtte gerna see migh
13
uthur, nu effter det sigh icke vill så göra låtha, så måste jagh tillsee huru jagh
14
det fogeligast gör och medh maneer kan till ända kommen.

Dokumente