Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
215. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Mai 1/11

12
–/ 215 /–

13

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


14
Stockholm 1647 Mai 1/11

31
Vgl. Odhner S. 237.

15
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 378–379 = Druckvorlage; Ein-
16
gangsvermerk
Osnabrück 1647 Mai 17/27. Druck: Gjörwell S. 392–393.

17
Einschätzung der Verhandlungssituation. Privata.

18
Jag sijr uthur Eder schrijffvelse till drotningen huru bundt alt löper hos
19
Eder och huru den ene och den andre, sedhan han sitt interesse anten nått
20
haf:r heller därom despererar, hindrar och turberar andre eller lather saken
21
sticka. Jag haf:r sådantt bådhe merktt att vara åå färde och förmentt mehr
22
at skole följa. Gudh giffve Eder godhe rådh och ett lyckligtt uthslag. Den
23
meste ordren I härifrån, såvijdha jag kan sij, haffva härefter at förventa troor
24
jag nepligen annan skole blijffva ähn att skyndha Eder till fredzslut och
25
göra hoos dem andhre hvadh I kone och de sjelffve vele hjälpa till. Talar på
26
andres vegner hvadh I kone och salverar Kong. M:tz och chronones nampn
27
serdeles hoos dem evangeliske, men såframpt alle förlåthe saken, och desse
28
sig sjelffve, så moste I befaledt Gudh. Allenast at soldatescan blijf:r con-
29
tenterat .

30
Privata

Dokumente