Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
208. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 April 24/Mai 4

29
–/ 208 / [ 221 ]

30

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


31
Stockholm 1647 April 24/Mai 4

32
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 376–377 = Druckvorlage; ein-
33
gegangen
Osnabrück 1647 Mai 10/20. Druck: Gjörwell S. 389–391.

34
Verhandlungssituation. Ratschläge. Privata. Empfehlung der Interessen der Stadt Erfurt.

35
De publicis schrijf:r Du mig kort till, och jag svarar lijkeså; uthur Eder
36
relation till Kong. M:t sijr jag huru ded löper, tror och fuller att där in
37
loco all ting sijr bundt uth. Mechtige och illistige fiender, vanartige bundz-

[p. 403] [scan. 459]


1
förvanter , alle potentaters och republikers i Europa under sig stridende
2
interesse kan fuller göra en förvirratt tractat och kasta och förvenda uth-
3
gongen . Våre egne feel tijger jag och tecker dem. Men Du kenner dem anten
4
sjelff eller deres effect. Doch, käre son, magna negocia diuturnum tempus
5
et viros magnos requirunt, nec mirum si versentur. Den som råkar för
6
sadane handlingar, honom tjänar näst Gudh gåå däruthij obfirmato animo,
7
vara eij för mycket de eventu sollicitus, uthan den befala Gudh och Hans
8
disposition. Men därom tjänar att vara bekymbratt, ded man så procederar
9
in agendo, att hvar någon godh endskap ähr till at nåå, man ju försöker alle
10
skälige medell, men där intet ähr till att nåå eller handeln vill kasta sig, at
11
man då amoverar så mykedt möijeligt skuldhen ifrån sig och beholler för
12
Gudh ett got samveett och för meniskor et gott rychte; och såframpt ähn
13
verldhen efter sin seed söktte att blasmera en, att man sådant med skääl kan
14
emot seija och slå sådant uth magno animo; ty om Du denna min förmaning
15
intet kant practicera, ähr omöijeligt ded Du undvijka kant at fräta dig sjelff.
16
Troo för säkert at jag tjänar Dig till exempel. Sosom Guth haf:r lagdt på
17
mig esomoftest mins herres och fäderneslandz interesse och bemengdt dem
18
med månge oppositioner och hinder, så och månge mine merkelige besvär
19
och fahrligheeter, alttså vore jag longesedhan anten aff sorg förgongen eller
20
aff mine vedervertige undertrychter, om jag näst Gudh mig sjelff intet hadhe
21
konett till fredz stella och contentera. Till particularia kommer jag intet
22
för orsaker skuldh att jag icke släpper min penna uth, där jag intet kan
23
hempta henne in igen.

24
Es folgen Privata.

25
PS:

26
Käre son, Erffurt stadh haf:r schreffvett hijtt och recommenderat sine ange-
27
lägenheeter och desideria, enkannerligen at genom Eder hindra hus Saxen
28
at giöra dem inpas i deres immedietet in imperio, så och att förekomma ded
29
icke camera imperii må lägges därin . Tijdhen faller mig för kort at sendha
30
Dig copier aff breffven. Käre son, i alt ded Du kant och sig göra lather, så
31
hjelp dem, ty iblandh alle städer ähr den som troligast hos oss stått haf:r.

Dokumente