Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
161. Bescheid der Königin Christina für Alexander Erskein Stockholm 1647 März 6/16

30
–/ 161 /–

31

Bescheid der Königin Christina für Alexander Erskein


32
Stockholm 1647 März 6/16

33
Kopie: RR fol. 299’–300’.

34
Bestätigung der Entscheidung Königin Christinas, Erskein als Sondergesandten für die Militär-
35
satisfaktion nach Deutschland zu senden.

36
Vår allernådigste drottning hafver förnummit uthaf then underdånige
37
skrifvelsse, som Alexander Erskein hafver i går Kongl. M:tt behörligen

[p. 330] [scan. 386]


1
låtet öfverlefvera , hvadh hans höge åstundan är till blifva förskonadh
2
medh thenne commissionen som Kongl. Maij:tt hafver funnet gott honom
3
påleggia, att förrätta bådhe hoos Kongl. M:ttz allmänne fridztractaterne i
4
Tysklandh plenipotentieradhe legater såväl som hoos feldtmarskalcken i
5
armeen angåendhe militiens satisfaction att det punctum måtte rätteligen
6
blifva genomdrifvit och afhandlat soldatescen till nöije och bäste, så och
7
K. M:tt och chronan till reputation och uthan last.

8
Nu är fuller icke uthan att dette värcket är svårt och vicktigt, och Kongl.
9
M:tt fördenskull finner gott deri att bruka een man som icke allenast är
10
K. M:tt och chronan trogen och hafver alt och låtet sigh oförtruten finna i
11
K. M:tz och chronans värklige tjenst, uthan och är hoos interessenterne,
12
serdeles soldatescen, ahngenämb och väl lijden. Och såsom Kongl. M:tt
13
dertill Alexander Erskein capabelst hafver befunnet, så haf:r och Kongl.
14
M:tt icke kunnat gå förbij committere och pålägge honom thenne saken
15
på behörlige orter att negotiera uthi, bärandes till honom det nådige och
16
gode förtroendhe, thet han gör häruthinnan sin högste och ytterste flijt
17
att soldatescen för sin långlige och det allmänne evangeliske vesendet
18
bevijste trogne och tappre tjenst på billige vägar må blifva förnögdht och
19
Kongl. M:tz deri verserande höge interesse, serdeles till sin kongl. respect
20
och hertill hoos soldatescen vundne och erholdne beröm och affection, taget
21
i tillbörligh acht och conserveradt. Kongl. Maij:tt vill denne hans Alex-
22
ander Erskeins tjenst medh kongl:ig gunst giörligen erkänna att han och
23
hans ahnhörige them skole hafva till åthnjuta och elljest om Kongl. M:tz
24
manutention emooth all fahra eller annan till äfventyrs förelöpandhe vidrige
25
angifvelsser och vrånge uthtydelsser sig försäkra.

26
Dett ähr fördenskuldh hermedh Kongl. M:tz alfvorlige villje och befalningh
27
att Erskin gör sigh färdig till denne reesan, förväntandes imedlertijdh sin
28
expedition uthur cantzliet och sedan ofördröijeligen begifvandes sigh till
29
vägs, efftersom periculum ähr i någon lång mora och thette punctum satis-
30
factionis militum icke är af K. M:tz commissarier till sluta i Ossnabrugg
31
medh mindre thet i hufvudharmeen först ähr rätteligen förtastat och drifvit
32
vordet, hvilket Kongl. Maij:t hafver Alexander Erskien till beskedh på sin
33
underdånige endskylning ich rättelsse öfver K. M:tz mening velat uthant-
34
varda .

Dokumente