Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
230. Rosenhane an Königin Christina Münster 1647 Mai 23/Juni 2

22
–/ 230 /–

23

Rosenhane an Königin Christina


24
Münster 1647 Mai 23/Juni 2

25
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 1289–1290; Eingangsvermerk Stock-
26
holm
1647 Juni 10/20.

27
Abreise Trauttmansdorffs verschoben. Spanisch-französische Verhandlungen. Französisches Junk-
28
tim zwischen Friedensschluß und kaiserlicher Erklärung, Spanien keinerlei Hilfe leisten zu wollen.

29
Siebenbürgischer Gesandter in Münster.

30
Dän käijserl. gesandten greffven aff Trautmansdorff haffver i thässe dagar
31
ställt sig heelt resefärdig, skickat en stor deel aff sin fålk mäd bagagen och

[p. 436] [scan. 492]


1
alla sine mobilier förut och bestämt mårgondagen till sin ägen affresa. Män
2
såsom han ifrå Ossnabr. haffver förnummit vara god håppning till avance-
3
ment i freden och att E. K. M:tz legater vore väntandes hijtt, ty haffver
4
han uppskutit med resan och förvanter att kunna bringa freden med sig
5
härifrån. Spansche tractaten bliffver ståendes vid thet jag sidst till E. K.
6
M:t underdånigst förmälte, och hål.a mediatores onödigt något mera där-
7
uthi att negotiera. H. Contareni berättade mig för några dagar sädan att
8
thet förnämbsta som till samma fredzslutet hörde och bägges cronorna
9
anginge vore allt affhandlat och förlikt, feeltes nu allenast på villjan till att
10
fara vidare fort och sluta. Och emädan bägge parterna hade sitt affseende
11
på andra accidentier och förandringar, så måste man låta thet så länge bestå
12
till thäss sakerna på en äller andra sidan kunde sig något lämpa.

13
Frantzösche legationen består vid dän mening att ingaledes villja förstå till
14
Tyska freden, mäd mindre Käysaren quocunque nomine et praetextu aff-
15
säger sig alt hemlig och uppenbarlig hjällp till Spanien och förlåter sig
16
däruppå att H. K. M:tz legater ante hanc condit onem impetratar intet skole
17
villja urgera på någon fred. Trautmansdorff däremot leer däråt och håller
18
thet vara en omöijelig ting och förkastar them exemplet om Portugall som
19
Frankerike vill haffva sig förbehållit att assistera, hvarföre thetsamma
20
måtte vara Käijsaren tanquam archiduci Austriae så mycket mera fritt såsom
21
han med Spanien i blodzförvandskap ähr närmare förbunden. Står alltså till
22
tiden huru thet vill afflöpa.

23
Siebenburgische gesandten ähr här ankommen och bliffver aff Frantzösche
24
gesandterna mycket caresserat och haff:r hooss them bäggen varit till gäst.

Dokumente