Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
23. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 Oktober 31/November 10

[p. 35] [scan. 91]


1
–/ 23 /–

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1646 Oktober 31/November 10

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 315–315’ = Druckvorlage; Eingangs-
5
vermerk
Osnabrück 1646 November 17/27. Druck: Gjörwell S. 316–317.

6
Königliche Order betr. modus tractandi. Privata.

7
Du schrijffver mig till uthur Osnabrygge aff den 11 huius [ 11./21. Oktober ]
8
at Hen[ne]s K. M:ttsbreff öf:r des ändelige resolution i satisfactionspuncten
9
vare Eder tilkommedt

34
6./16. Oktober; vgl. APW [ II C 2 Nr. 209 ] .
och at I någott perplex vore öf:r modo tractandi,
10
hvarefter medh churfursten att ingåå, som I medh Keijsarn härtill hadhe
11
förtt. Käre son, ytterste resolutionen ähr Eder giffven, men modus tractandi
12
kan aff ingen better ähn Eder sjelffve dijudiceras som ähre in loco, kenna
13
folkens humor och sätt att tractera, så och hvar och ens intention; kan Kong.

14
M:tz scopus och ytterste resolution förbettras eller på sijdstone nåås, då
15
geller lijka hvadh väg man löper. Här lather sig icke a〈lt〉 minutissima så
16
betenkia, efter difficulteterne en icke stundelig tryckia; ded aff Eder däruthe
17
alt medh bettre skääl ske kan.

18
Privata.

Dokumente