Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
48. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 November 17/27

20
–/ 48 /–

21

Rosenhane an Johan Oxenstierna


22
Münster 1646 November 17/27

23
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 465–466; Eingangsvermerk Osnabrück
24
1646 November 18/28.

25
d’Avaux bei Salvius. Salvius bei Trauttmansdorff betr. negotia evangelicorum. Evangelische Stände
26
an Salvius’ Aufenthalt in Münster interessiert. Abreisetermin Salvius’ ungewiß.

27
Sädan jag i går skreff E. Excell. till ähr här intet förefallit. H. d’Avaux ähr
28
nu här hooss h. Salvius och sädan reser han ut till Trautmansdorff propter
29
negocia evangelicorum, som i går bleffve där företagne . The Altenburgi-
30
sche vore i dag här och bode honom åter därom och goffve därför tröstnig

[p. 82] [scan. 138]


1
att om the en gång äller två ännu få komma tillhopa hooss h. Trautmans-
2
dorff , skulle theres störste besvär bliffva affhullpne, och bode fördänskull
3
höglich att han mäd sin affresa icke ville interrumpera värket, uthan ännu
4
någre dagar förbida. The ville likväll ike sluta äller att cronens satisfaction
5
mäd theres handel skulle bliffva tolbaka. The komma ifrå h. Salvius särdeles
6
till mig att bedja thet jag ville intercedere hooss E. Ex. att E. Ex. måtte
7
låta sig behaga att h. Salvius måtte för deras skull ännu bliffva här i thänne
8
vekan, beklagandes sig att heela värket skulle mäd theres tractat, som nu
9
sä väll begynt ähr och på hvilkes utgång the haffva så god håppning, skulle
10
gå tilboka och interrumperas om annorledes skedde. Huru nu h. Salvius
11
resolverar sig, kan jag ike vist veeta. Han låtz likväll villja därmäd sin kooss.
12
Jag har tilb[j]udet honom mina häster till Lengerich, äffter hans intet ähra
13
här, om för långt blir att bida äffter them. Mera kan jag intet saija.

Dokumente