Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
232. Johan Oxenstierna und Salvius an C. G. Wrangel Osnabrück 1647 Mai 27/Juni 6

23
–/ 232 /–

24

Johan Oxenstierna und Salvius an C. G. Wrangel


25
Osnabrück 1647 Mai 27/Juni 6

26
Ausfertigung: StA Stade , Rep. 32 II, 57.

27
Erskein; satisfactio militum.

28
Dät ähr min högt. k. frende och E. Excell. här tillförende bekiänt att K.
29
M:tt vår allernådigste drottning hafver enkannerlig för armeens och solda-
30
tesquens contentement skull hijt uth affärdat sin vidh Pommerske staten och
31
i armée bestälte adsistentzrådh sampt praesident i den Förpommerske hoff-
32
rätten edel och välb. h. Alexander Erskeijn. Nu emädan han kommandes
33
den 25 huius [ 25. Mai/4. Juni ] hijt hafver bracht med sig och oss communi-
34
cerat högstbe. te K. M:tz breff och instruction i thenna saken och för then-
35
samma ärnade sig op till min högt. k. frände och E. Excell. at der i lijka
36
måtto afläggia s n commission, så hafva vij, betrachtandes icke allenast
37
närvarande contenance af sakerne här på tractaten, derom tillförende effter
38
handen är skrifvit och nu h. Erskein effterrättelsse gifvit, uthan och then

[p. 440] [scan. 496]


1
vichtigheet som soldatesquens rätta förnöijelsse på sig hafver, inthet velat
2
honom här länge ophålla, uthan på det fördeligste informera om tillståndet
3
och vårt ringa sentiment optäckia. Det ähr derföre vår tjenstflitige begiäran
4
at min högt. k. frände och E. Excell. ville ju för ju heller meddela oss sijne
5
tanckar öfver denna saken, på det vij under thee öfrige och än oslitne måge
6
henne med maneer kunna menagera och K. M:tz och cronans interesse,
7
reputation och heder taga i acht.

Dokumente